Środy z Immigration – odcinek 5 – Czym jest test starosty i kiedy nie ma potrzeby jego przeprowadzania?

1. Czym jest test starosty? 

Tzw. test starosty służy potwierdzeniu, że pracodawca wnioskujący o zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. 

2. Wniosek o przeprowadzenie testu 

Test starosty powinien zostać przeprowadzony przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia. Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych firmy jest załącznikiem do wniosku o zezwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. 

O przeprowadzenie testu starosty należy wystąpić do właściwego powiatowego urzędu pracy z odpowiednim wyprzedzeniem (sugerowane 21 dni). 

Starosta bazując na opisie stanowiska, wymaganiach od kandydata zweryfikuje czy w jego bazie są zarejestrowani bezrobotni, którzy mogliby podjąć pracę w firmie. W przypadku braku takich osób, starosta wyda odpowiednią informację. 

3. Pułapka testu 

Wielu pracodawców w celu zagwarantowania pozytywnego wyniku testu starosty „koloryzuje” oferty pracy i wskazuje niższe wynagrodzenie lub nadmierne wymagania w stosunku do kandydata. 

To poważny błąd, gdyż warunki zatrudnienia powinny być takie same jak te, które będą wskazane we wniosku o wydanie zezwolenia. 

Dodatkowo, wnioskujący o zezwolenie musi wykazać, że spełnia wymagania wskazane we wniosku o przeprowadzenie testu starosty. W przeciwnym razie wojewoda odmówi wydania zezwolenia. 

4. Kiedy test starosty nie jest wymagany? 

Przepisy przewidują liczne zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia testu starosty. 

Zwolnienia wynikają z: 

 • art. 88c ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców; 
 • rozporządzeń wydawanych przez poszczególnych wojewodów. 

5. Przykłady zwolnień z testu starosty 

Test starosty nie jest wymagany m.in. w razie: 

 • wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku; 
 • gdy cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (np. posiadacze Karty Polaka, studenci lub absolwenci studiów stacjonarnych w Polsce); 
 • cudzoziemców upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę byli zatrudnieni przez okres co najmniej 3 miesięcy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń (pod warunkiem przedstawienia odpowiednich dokumentów); 
 • cudzoziemców, którzy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończyli uczelnię z siedzibą Polski albo innego państwa EOG lub Szwajcarii albo są uczestnikami studiów doktoranckich odbywanych w Polskiej; 
 • cudzoziemców, którzy przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywali legalnie na terytorium Polski, a ich pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

6. Jak możemy Państwu pomóc?

Zespół Business & Employment Immigration SSW Pragmatic Solutions wspiera pracodawców w procesie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w tym: 

 • kompleksowo obsługujemy procesy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce 
 • planujemy procesy imigracyjne i relokacyjne 
 • prowadzimy audyty legalności zatrudnienia cudzoziemców 
 • szkolimy menedżerów i pracowników HR odpowiedzialnych za zatrudnianie cudzoziemców. 

7. Zapraszamy do kontaktu

Marcin CetnarowiczPaweł WyrębekJoanna Wymiatał

8. Zastrzeżenie dotyczące porady prawnej

Powyższy materiał dostępny jest nieodpłatnie i został zamieszczony wyłącznie w celu informacyjnym. Autorzy dołożyli starań, żeby informacje zawarte w tym materiale były kompletne, prawdziwe i aktualne. Materiał ten nie stanowi jednak porady prawnej, w związku z czym ani SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak Okoń sp.k. ani autorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonym materiale, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

Prawa autorskie: Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. O ile nie zastrzeżono, prawa do materiałów przysługują SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów tu zawartych w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k.

Poprzednie odcinki cyklu „Środa z Immigration” znajdą Państwo pod linkami: odcinek #1, odcinek #2, odcinek #3, odcinek #4.

Wróć do