Zbliża się termin złożenia powiadomienia CbC-P dotyczącego członków międzynarodowych grup kapitałowych

2 kwietnia 2024 r. mija termin na złożenie powiadomienia CbC-P (powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów) dla podatników będących częścią dużych międzynarodowych grup kapitałowych, w przypadku których rok sprawozdawczy grupy jest rokiem kalendarzowym.

Powiadomienie stanowi jeden z elementów systemu raportowania Country-by-Country (CbC), który został wypracowany w trakcie wspólnych prac OECD i G20 mających na celu przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków. Na podstawie mechanizmu wypracowanego w ramach prac OECD-G20 (z udziałem grupy G20) Unia Europejska podjęła działania, których efektem była Dyrektywa 2016/881/UE. W Polsce postanowienia Dyrektywy zaimplementowano w ramach ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Podstawowym celem regulacji jest ułatwienie krajowym administracjom skarbowym wymiany informacji w odniesieniu do międzynarodowych grup kapitałowych. Istotą powiadomień typu CbC-P jest poinformowanie administracji skarbowych we wszystkich jurysdykcjach, w których aktywna jest dana grupa kapitałowa, o tym który podmiot (w którym kraju) będzie składał tzw. Raport CbC-R zawierający bardziej kompleksowe informacje.

Raportowaniu podlega grupa kapitałowa w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w której skład wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę w różnych państwach, i która dodatkowo spełnia następujące kryteria:

  • jej skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 750 mln EUR (3,25 mld PLN, jeżeli skonsolidowane sprawozdanie jest sporządzone w PLN);
  • sporządzane jest dla niej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Powiadomienie CbC-P składa się bezpośrednio do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej poprzez system e-Deklaracje. Istotą powiadomienia jest wskazanie spółki dominującej w grupie oraz właściwego dla niej państwa lub terytoriom, w którym zostanie złożony Raport CbC-R.

Należy podkreślić, że w przypadku gdy podatnik do tego zobowiązany nie złoży powiadomienia CbC-P, grozi mu kara administracyjna o maksymalnej wysokości 1 mln PLN.

Masz pomysł na artykuł? Napisz do nas wiadomość