Środy z Immigration – odcinek 6 – Aktualne wyzwania dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

1. Niekorzystne zmiany w przepisach 

Przepisy dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce podlegają częstym zmianom. Ostatnio wprowadzone zmiany dotyczące legalizacji zatrudnienia w trybie oświadczenia (uproszczona procedura) oraz projektowane przepisy nowelizacji tzw. specustawy ukraińskiej mogą mieć negatywny wpływ na prawo pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. 

2. Trudniejsze zatrudnianie obywateli Rosji 

Rosja została wykreślona z listy państw, których obywatele mogą wykonywać pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Legalizacja zatrudnienia obywateli Rosji jest obecnie możliwa wyłącznie w ramach tradycyjnej procedury zezwolenia na pracę, którego wydanie, w zależności od urzędu, zajmuje nawet kilka miesięcy. 

Dotychczas zarejestrowane oświadczenia dotyczące powierzenia pracy obywatelom Rosji zachowują ważność, ale nie będzie możliwa rejestracja nowych oświadczeń. 

W związku z powyższym rekomendujemy pilny przegląd zarejestrowanych oświadczeń dotyczących obywateli Rosji oraz wystąpienie o zezwolenie na pracę z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by umożliwić tym osobom nieprzerwane zatrudnienie. 

3. Zakończenie przedłużenia legalności pobytu i pracy na podstawie specustawy covidowej 

Opublikowany niedawno projekt nowelizacji tzw. specustawy ukraińskiej zakłada, że uchylone zostaną przepisy przedłużające prawo do pobytu i pracy cudzoziemców z uwagi na stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego wprowadzone w związku z COVID-19. 

Tym samym prawo do pobytu w Polsce utracą cudzoziemcy, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o zezwolenie na pobyt oraz ci, którzy przebywają w Polsce np. na podstawie wizy, której data ważności już minęła. To samo dotyczyć będzie uprawnień do wykonywania pracy. 

Nie jest znany termin wejścia w życie nowych przepisów. Z uwagi jednak na dużą liczbę cudzoziemców na polskim rynku pracy, a także spodziewane pilne uchwalenie nowych przepisów, rekomendujemy pilną weryfikację dokumentów uprawniających do pobytu i pracy w Polsce oraz złożenie stosownych wniosków. 

Obywatele Ukrainy na podstawie tzw. specustawy ukraińskiej mają zapewnione wydłużone prawo pobytu i pracy w Polsce. 

4. Wygaśnięcie wizy Poland. Business Harbour może oznaczać utratę prawa do pracy 

Projektowane zmiany w przepisach imigracyjnych nie usuwają luki prawnej dotyczącej osób posiadających wizę Poland. Business Harbour. W przypadku tych osób wygaśnięcie wizy jest – w obecnym stanie prawnym – równoznaczne z utratą prawa do pracy w Polsce. Dotyczy to także sytuacji, w których osoby złożyły już wnioski o przedłużenie wizy, zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pracę. 

W przypadku większości cudzoziemców posiadających wizę Poland. Business Harbour niebezpieczeństwa nielegalności zatrudnienia można uniknąć przez zarejestrowanie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Powinno to umożliwić kontynuację zatrudnienia. 

5. Jak możemy Państwu pomóc? 

Zespół Business & Employment Immigration SSW Pragmatic Solutions wspiera pracodawców w procesie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w tym: 

  • kompleksowo obsługujemy procesów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce 
  • planujemy procesy imigracyjne i relokacyjne 
  • prowadzimy audyty legalności zatrudnienia cudzoziemców 
  • szkolimy menedżerów i pracowników HR odpowiedzialnych za zatrudnianie cudzoziemców. 

6. Zapraszamy do kontaktu

Marcin CetnarowiczPaweł WyrębekJoanna Wymiatał

7. Zastrzeżenie dotyczące porady prawnej

Powyższy materiał dostępny jest nieodpłatnie i został zamieszczony wyłącznie w celu informacyjnym. Autorzy dołożyli starań, żeby informacje zawarte w tym materiale były kompletne, prawdziwe i aktualne. Materiał ten nie stanowi jednak porady prawnej, w związku z czym ani SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak Okoń sp.k. ani autorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonym materiale, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

Prawa autorskie: Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. O ile nie zastrzeżono, prawa do materiałów przysługują SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów tu zawartych w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k.

Poprzednie odcinki cyklu „Środa z Immigration” znajdą Państwo pod linkami: odcinek #1, odcinek #2, odcinek #3, odcinek #4, odcinek #5.

Wróć do