Zmiany w e-commerce i nie tylko – rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi

Do tej pory wystawienie faktury za towar lub usługę „na firmę” było równoznaczne z uznaniem, że dokonano tego w ramach obrotu z udziałem obu podmiotów profesjonalnych (każda czynność prawna potwierdzona fakturą wystawioną na przedsiębiorcę była uznawana za czynność bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą lub zawodową).

1 czerwca br., za sprawą ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wejdą w życie zmiany w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta, które w określonych sytuacjach rozszerzą ochronę przysługującą konsumentom, także na przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Po ich wejściu w życie, niektórymi przepisami o ochronie konsumentów zostaną objęte również osoby fizyczne, które zawierają z innymi przedsiębiorcami umowy związane bezpośrednio z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadające dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu działalności gospodarczej, który wskazały w CEIDG.

Tacy przedsiębiorcy będą objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, w zakresie:

  1. stosowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych),
  2. rękojmi za wady (ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialność sprzedawcy na zasadzie rękojmi będzie jednak nadal możliwe) oraz
  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (wynikającego z Ustawy o prawach konsumenta).

Należy przy tym zaznaczyć, że przedsiębiorcy korzystający z tak przyznanej ochrony nie będą jednak objęci ochroną instytucjonalną konsumentów, sprawowaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzeczników powiatowych.

Jak przygotować się na nadchodzące zmiany?

Powyższe zmiany wejdą w życie 1 czerwca 2020 r. i będą mieć zastosowanie do umów zawartych począwszy od tej daty. Do tego czasu przedsiębiorcy oferujący swoje towary i usługi zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom powinni przede wszystkim:

  1. dostosować postanowienia stosowanych wzorców umownych (np. regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków sprzedaży, ogólnych warunków umów, cenników, taryf itp.) do pojawienia się nowej, wyodrębnionej kategorii podmiotów,
  2. zweryfikować wykorzystywane wzorce umowne pod kątem stosowania niedozwolonych klauzul umownych oraz uprawnień wynikających z rękojmi,
  3. w przypadku umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, odpowiednio zmodyfikować postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od umowy.

Zespół SSW Pragmatic Solutions na bieżąco monitoruje proces legislacyjny i projekty ustaw mogące wpłynąć na sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Będziemy Państwa nadal informować o kolejnych istotnych zmianach w prawie.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

Wróć do