Janusz specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, a także egzekucyjnych.

Doświadczenie Janusza obejmuje w szczególności zastępowanie podmiotów działających na rynku kapitałowym w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych, a także karnych.

Janusz reprezentował klientów w wielu precedensowych sporach zaistniałych  w związku z nienależytym wykonaniem umów, ich niewykonaniem, bądź nieważnością lub bezskutecznością. Z powodzeniem reprezentował również klientów w precedensowym postępowaniu prowadzonym przez KNF w sprawie o zakazanie emitentowi dokonywania oferty publicznej. Z sukcesami doradzał spółkom publicznym, członkom zarządu oraz rad nadzorczych spółek publicznych oraz wiodącym akcjonariuszom w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez KNF.

Wybrane doświadczenia

  • Reprezentowanie czołowego w Polsce producenta prefabrykatów betonowych w upadłości likwidacyjnej w przeprowadzeniu zmiany opcji postępowania – z likwidacyjnej na układową. Postępowanie zakończyło się zaspokojeniem wszystkich wierzycieli w całości
  • Kompleksowe doradztwo na rzecz klienta związane z tzw. reaktywacją spółki przedwojennej oraz wystąpieniem z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu na własność przedsiębiorstwa. Reaktywowana spółka przed 1939 r. prowadziła jedno z największych przedsiębiorstw w Poznaniu
  • Zaprojektowanie i wdrożenie szybkiej i efektywnej procedury odwołania i powołania zarządu w jednej z największych spółek holdingowych w Polsce. Procedura przewidywała także rozwiązanie współpracy z kluczowymi pracownikami oraz współpracownikami powiązanymi z ustępującym zarządem. Procedura została przeprowadzona z maksymalnym zabezpieczeniem interesów spółek wchodzących w skład holdingu w taki sposób, aby uniknąć „działań odwetowych” byłych członków zarządu
  • Doradztwo na rzecz inwestora publicznego w związku ze sporem powstałym przy realizacji wiodącej inwestycji miejskiej w Poznaniu. Spór z wykonawcą toczył się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wartość przedmiotu sporu wynosiła blisko 30 mln PLN
  • Reprezentowanie byłych członków zarządu w sprawie o stwierdzenie nieważności, względnie uchylenie, uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Wartość szkód szacowano na ponad 10 mln PLN
Pokaż więcejPokaż mniej
  • Doradztwo na rzecz akcjonariuszy jednej z wiodących spółek publicznych z branży metalurgicznej w sporze dotyczącym utraty możliwości wykonywania prawa głosu ze względu na rzekome niewykonanie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz działanie w warunkach porozumienia. Jedną z płaszczyzn sporu stanowiło postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności, względnie uchylenia, kluczowych uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy
  • Doradztwo na rzecz klienta w negocjacjach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przeciwko bankowi depozytariuszowi jednego z wiodących funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wartość przedmiotu sporu sięga 6 mln PLN
  • Doradztwo na rzecz klienta w postępowaniu arbitrażowym przed London Court of International Arbitration w sporze dotyczącym nienależytego wykonania umowy typu ISDA (International Swaps and Derivatives Association). Wartość przedmiotu sporu wynosiła blisko 12 mln USD
  • Zastępowanie klienta w sporze z instytucją finansową w związku z nienależytym wykonaniem tzw. umów opcyjnych przez bank. Wartość przedmiotu sporu sięga 72 mln PLN
Wyróżnienia