Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru opublikował sprawozdanie roczne za 2021 r.

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru – EBA, EIOPA i ESMA – opublikował dziś swoje sprawozdanie roczne za 2021 r., zawierające szczegółowe sprawozdanie ze wspólnych prac zakończonych w ciągu ostatniego roku.

Głównymi obszarami zainteresowania międzysektorowego nadal były wspólna ocena ryzyka, wzmocnienie ochrony konsumentów, opracowanie ram regulacyjnych i nadzorczych na rzecz zrównoważonego finansowania i sekurytyzacji, przyczynianie się do rozwoju finansów cyfrowych oraz wspieranie zwiększania skali FinTech poprzez centra innowacji i piaskownice, a także bezpieczeństwo cybernetyczne.

Kluczowe strumienie współpracy organów nadzoru obejmują:

  • Zrównoważony rozwój – opracowanie ram regulacyjnych i nadzorczych dotyczących ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym przedstawienie dwóch zestawów projektów regulacyjnych standardów technicznych (RTS) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonych finansów (SFDR);
  • Finanse cyfrowe – obszerne dyskusje techniczne na tematy takie jak kryptoaktywa i cyfrowa odporność operacyjna;
  • Ochrona konsumentów – prace nad przygotowaniem odpowiedzi na zaproszenie do zgłaszania uwag ze strony Komisji Europejskiej w kontekście przeglądu rozporządzenia PRIIP, po przedłożeniu projektu REGULACYJNYCH standardów technicznych w styczniu 2021 r.;
  • Sekurytyzacja – przedstawienie sprawozdania z wykonania i funkcjonowania rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji oraz opinii w sprawie jego zakresu jurysdykcyjnego.

Link do raportu: ESAs publish joint Annual Report for 2021 (europa.eu)

Wróć do