WSA: Sukcesja przedsiębiorstwa bez VAT

Dzisiaj WSA w Warszawie (wydział zamiejscowy w Radomiu) wydał precedensowy wyrok dotyczący opodatkowania podatkiem VAT tzw. przedsiębiorstwa w spadku. Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, zgodnie z którą jedyna spadkobierczyni miała obowiązek sporządzić spis z natury i opodatkować podatkiem VAT towary, które nabyła w ramach spadkobrania po zmarłej matce, pomimo tego, że zamierzała je wykorzystywać we własnej działalności gospodarczej (podlegającej VAT).

Sprawa dotyczyła niedawno wprowadzonych ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej zmian w podatku VAT. Nowe regulacje miały na celu ułatwienie przejmowania przez spadkobierców biznesów prowadzonych przez osoby fizyczne. Wskutek nieprecyzyjnie napisanych przepisów, w określonych sytuacjach powstawał jednak problem konieczności opodatkowania spadku podatkiem VAT, pomimo chęci kontynuacji działalności gospodarczej.

Zdaniem Sądu, wykładnia nowych przepisów ustawy o VAT, dokonana przez organ podatkowy (Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej) doprowadziła do naruszenia zasady neutralności podatku VAT. Sąd zauważył, że w opisanym stanie faktycznym nie doszło do „konsumpcji” towarów, ponieważ zostały one wykorzystane na cele opodatkowanej działalności gospodarczej prowadzonej przez spadkobierczynię. W związku z tym po jej stronie nie powstał obowiązek sporządzenia spisu z natury i opodatkowania towarów podatkiem VAT. Sąd przypomniał również, że przepisy ustawy o VAT powinny być wykładane zgodnie z przepisami prawa unijnego, w szczególności przepisami Dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, dlatego też możliwe było odstąpienie od literalnego brzmienia przepisów polskiej ustawy o VAT.

Dzisiejszy wyrok dotyczy sprawy, która rozgrzała media w końcówce poprzedniego roku. Podatniczka – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – była jedyną spadkobierczynią zmarłej matki, która również prowadziła działalność gospodarczą o analogicznym profilu. Po śmierci matki, podatniczka kontynuowała jej działalność gospodarczą w ramach tzw. przedsiębiorstwa w spadku i w tym czasie doszło do nabycia przez nią spadku. Po wygaśnięciu prawa do powołania zarządcy sukcesyjnego wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej i potwierdzenie, że nie ma obowiązku sporządzenia spisu z natury i opodatkowania podatkiem VAT towarów, które nabyła w ramach spadkobrania, a które wykorzystuje w ramach prowadzonej przez siebie opodatkowanej działalności gospodarczej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że stanowisko podatniczki jest nieprawidłowe, gdyż zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów jest ona zobowiązana do sporządzenia spisu z natury i opodatkowania podatkiem VAT nie tylko towarów handlowych, ale także środków trwałych nabytych w ten sposób.

Klientka nie zgodziła się ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i zwróciła się do SSW Pragmatic Solutions o pomoc w przygotowaniu skargi. Prawnicy SSW podnieśli w zarzutach skargi m.in. naruszenie zasady neutralności podatku VAT. Sąd uznał te zarzuty za słuszne i uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Sąd w uzasadnieniu ustnym wyroku powołał się na fakt naruszenia przez organ podatkowy zasady neutralności podatku VAT. Wskazał także, że podatek VAT służy opodatkowaniu konsumpcji, zaś dla przedsiębiorcy powinien być neutralny. Dlatego nabycie towarów i wykorzystanie ich przez przedsiębiorcę na cele opodatkowanej działalności gospodarczej nie powinno podlegać opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT.

Sprawę prowadził zespół podatkowy SSW w składzie: Łukasz Karpiesiuk, Tomasz Wickel, Krystian TrzcińskiWojciech Szaruch.

– sygnatura akt: VIII SA/Wa 791/19
– sygnatura interpretacji indywidualnej: 0114-KDIP1-3.4012.244.2019.2.RMA

Wróć do