WSA: Darowizna udziałów w polskiej spółce kapitałowej na rzecz nierezydenta bez Exit Tax

WSA w Bydgoszczy w ustnym uzasadnieniu precedensowego wyroku ze skargi naszej Klientki na interpretację indywidualną stwierdził, że darowizna położonego w Polsce składnika tzw. majątku osobistego na rzecz nierezydenta nie podlega opodatkowaniu Exit Tax nawet wówczas, gdy Polska utraci prawo do późniejszego opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskanych ze zbycia tego składnika majątku osobistego.

Sąd w pełni podzielił nasze argumenty uwzględniając skargę. Co więcej, w ustnym uzasadnieniu zgodził się również z argumentem podniesionym w skardze, że polskie przepisy o Exit Tax zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią przykład błędnej implementacji unijnej dyrektywy. Przypomnijmy, że zgodnie z Dyrektywą Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r., przepisy dotyczące Exit Tax miały objąć podatników podatku dochodowego od osób prawnych, zaś osoby fizyczne powinny pozostać wolne od opodatkowania Exit Tax.

Podkreślenia wymaga, że jest to pierwsze pozytywne rozstrzygnięcie w tej materii, które mamy nadzieję przełamie dotychczasową, niekorzystną linię orzeczniczą.

Raz jeszcze gratulujemy naszej Klientce wygranej i cieszymy się, że wykazała się wolą walki i udowodniła, że ze skarbówką można wygrać nawet w zawiłych prawnie sprawach podatkowych. Gratulujemy także zespołowi prawników SSW wspierających Klientkę.

Źródła:

– wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 października 2020 r., sygn. akt I SA/Bd 375/20

– interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 kwietnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.228.2020.1.KR

Wróć do