Sukces procesowy SSW: Dofinansowanie bez kwestionowania decyzji wojewody

Wczoraj, 3 października 2019 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) ogłosił wyrok w sprawie skargi Laude Smart Intermodal S.A. Sprawa dotyczyła negatywnej oceny projektu przeprowadzonej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). WSA przyznał rację spółce i stwierdził, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, a naruszenie to miało istotny wpływ na ocenę projektu. Sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia przez CUPT.

W 2018 r. firma Laude – operator transportowo-logistyczny – złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach POIiŚ. CUPT jako instytucja organizująca konkurs ocenił projekt negatywnie z powodu braku dokumentów potwierdzających poinformowanie społeczeństwa o wydaniu decyzji Wojewody dotyczących środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, a także decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wraz z decyzjami zmieniającymi.
CUPT dokonał powyższej oceny, mimo że w toku prowadzonego postępowania konkursowego wojewoda wykazywał, że wszystkie decyzje są zgodne z prawem, a społeczeństwo zostało odpowiednio poinformowane.

Zespół SSW złożył do WSA skargę w specjalnym trybie, wynikającym z ustawy o polityce spójności. W skardze prawnicy zawarli zarzuty dotyczące zarówno kwestii środowiskowych, jak i proceduralnych. Podnosili, że kwestionowane przez CUPT decyzje wojewody są ostateczne, nigdy nie były podważane, a na ich podstawie realizowane były już inwestycje (najstarsze kwestionowane decyzje były wydane w 2009 r. i 2010 r.). Eksperci SSW argumentowali, że CUPT nie ma uprawnień do kwestionowania ostatecznych decyzji innego organu administracji publicznej, a sama spółka nie ma prawnych możliwości naprawienia ewentualnych błędów w otrzymanych przez nią pozytywnych decyzjach właściwych organów administracji.
Powyższe argumenty podzielił WSA. W ustnym uzasadnieniu stwierdził, że nie można formułować warunków konkursu w taki sposób, który nie jest możliwy do spełnienia. WSA podkreślił, że to nie spółka wydaje decyzje, a dokonuje tego organ administracji publicznej, który zdaniem WSA działał w ramach przepisów prawa. WSA uznał, że warunek CUPT ma charakter wykluczający, bo eliminuje wszystkie projekty, których proces inwestycyjny przebiegł przed wdrożeniem dyrektywy z 2011 r. Podkreślił również, że podmioty biorące udział w konkursie nie mają trybu do naprawienia ewentualnych uchybień ostatecznej decyzji administracyjnej. WSA wskazał, że organ oceniający wnioski o dotacje unijne nie ma prawa kwestionować legalności decyzji administracyjnych wydanych przez inne organy.

Jest to przełomowe orzeczenie WSA, które powinno mieć wpływ na trwające i organizowane w przyszłości konkursy.

Skargę przygotowywał interdyscyplinarny zespół SSW, obejmujący zarówno specjalistów od postępowań administracyjnych, prawa ochrony środowiska, jak i funduszy UE: Anita Palukiewicz, Wojciech Szaruch, Krystian Trzciński. Pracami zespołu kierował Łukasz Karpiesiuk, partner, lider praktyki pomocy publicznej i funduszy UE w SSW.


Laude Smart Intermodal S.A. jest dostawcą usług transportowych i logistycznych, jedną z najprężniej rozwijających się  firm  w sektorze transportu i logistyki. Głównym obszarem działalności spółki jest kompleksowa organizacja transportu różnych grup towarowych przy użyciu transportu intermodalnego i innowacyjnych kontenerów Laude, a także konwencjonalnego transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego i morskiego. Spółka jest operatorem pociągów intermodalnych łączących Polskę z Ukrainą, Rosją i Mołdawią. Ponadto świadczy usługi przeładunkowe w nowoczesnym Centrum Logistycznym Laude w Zamościu.

Wróć do