SSW 4 Ukraine

Ruszamy z pomocą

  • Dla ukraińskich uchodźców, którzy potrzebują zalegalizować pobyt lub pracę
  • Ukraińców już będących w Polsce, którzy chcą sprowadzić tu swoje rodziny
  • Pracodawców zatrudniających Ukraińców/współpracujących z ukraińskimi firmami

e-mail:

W treści wpisz swój numer telefonu, imię oraz krótki opis problemu.

Kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku, 10.00-12.00. Jeśli masz trudności z połączeniem telefonicznym, wyślij e-mail.

Tel: +48 22 455 88 88

Porad udzielamy w języku angielskim lub polskim.

 

Ми беремося за допомогу!

Ми допомагаємо україньским біженцям, яким необхідно легалізувати своє перебування чи роботу в Польщі, україньцям, що вже перебувають у Польщі і зочуть перевезти свої сім’ї, а також роботодавцям, що наймають українців або співпрацюють з українськими фірмами.

e-mail: 

Будь-ласка, впишіть свій номер телефону, ім’я та короткий опис проблеми в змісті електронного листа.

Можете зв’язатися з нами по телефону з понеділка по п’ятницю, 10.00-12.00. Якщо у вас виникли труднощі з телефонним зв’язком, надішліть електронний лист.

Тел: +48 22 455 88 88

Ми надаємо консультації англійською або польською мовами.

 

NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA

UWAGA: poniższe odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z sytuacją osób, które uciekły z Ukrainy w związku z rosyjską inwazją zostały przygotowane według stanu prawnego na dzień 21 marca 2022 r. Nasz zespół dokłada starań, by informacje tu zamieszczone były możliwie najbardziej aktualne.

Часто задаваемые вопросы !!!

ПРИМЕЧАНИЯ : ниже приведены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы связанные с положением людей , которые покинули территорию Украины в связи с русским вторжением на день 1 марта 2022 года .Работники нашей фирмы делают все возможное ,чтобы информация предоставленная здесь , была максимально актуальная !

1. NA GRANICY 1. НА ГРАНИЦЕ

Które przejścia graniczne pomiędzy Polską i Ukrainą są otwarte?

W chwili obecnej otwarte są wszystkie polsko-ukraińskie przejścia graniczne. Pełną listę przejść znajdziesz pod tym linkiem: https://granica.gov.pl/przejscia.php?v=pl.

какие переходы на границе с Польшей и Украиной открыты?

На данный момент открыты все польско-украинские переходы. Полный список пограничных переходов можно посмотреть по этой ссылке https://granica.gov.pl/przejścia.php?v=pl.

Jakie dokumenty zabrać ze sobą?

Zabierz ze sobą najważniejsze dokumenty – paszport zagraniczny, paszport wewnętrzny, akty urodzenia dzieci, które podróżują z Tobą, dokumentację medyczną.

Jeżeli zostałeś objęty mobilizacją do sił zbrojnych Ukrainy (mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat) – zabierz ze sobą dokument, który pozwoli ukraińskim służbom granicznym potwierdzić ewentualne zwolnienie ze służby wojskowej.

Jeżeli podróżujesz ze zwierzętami warto zabrać paszport zwierzęcia i/lub zaszczepienia (np. książeczkę zdrowia).

какие документы нужно взять с собой?

Берём с собой самые важные документы – паспорт заграничный, внутренний паспорт , свидетельство рождения детей (которые едут с Вами), медицинские документы.

Мужчины каторге были мобилизованы в вооруженные силы Украины (от 18 до 60 лет) – возьмите с собой документ, который позволит пограничным службам Украины подтвердить Ваше возможное освобождение от военной службы.

Czy jeśli nie posiadam żadnych dokumentów przekroczę granicę z Polską?

Tak. Granice Polski są otwarte także dla osób nieposiadających ze sobą dokumentów.

Если нет никаких документов подтверждающие личность не пройду границу с Польшей? 

Да. Польские границе открыты для беженцев у которых нет документов.

Czy przekraczając granicę muszę złożyć wniosek o ochronę międzynarodową (tzw. status uchodźcy)?

Nie musisz. Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (nadanie statusu uchodźcy) możesz złożyć także później.

Pamiętaj, że ze złożeniem wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej wiążą się ograniczenia w zakresie podejmowania zatrudnienia w Polsce przez okres 6 miesięcy od złożenia wniosku.

При пересечении границы должен(а) ли я ходатайствовать о международной защите (статус беженца)?

Не должен(а). Подать заявление на международную защиту (предоставления статуса беженца) можно позже.

Помните, что существуют ограничения на трудоустройство в Польше в течении 6 месяцев с момента подачи заявления на международную защиту.

Czy mogę zabrać ze sobą zwierzęta domowe?

Zasadniczo tak.

Psy, koty, fretki muszą być zachipowane oraz być zaszczepione.

Pozostałe zwierzęta takie jak: gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce mogą być przewiezione przez spełnienia powyższych wymogów.

Decyzję dotyczącą przewozu zwierząt podejmie na granicy Krajowa Administracja Skarbowa.

Могу ли я взять с собой своих домашних животных?

Конечно да.

Собаки, кошки должны быть чипированы и вакцинированы. Другие животные, такие как: грызуны, кролики, рептилии, декоративные водные животные, беспозвоночные могут перевозиться при соблюдении вышеуказанных требований.

Решение о перевозке животных будет приниматься Национальной налоговой администрацией.

 

2. PO PRZEKROCZENIU GRANICY 2. После пересечения границы

Jestem obywatelem Ukrainy i przyjechałem do Polski od 24 lutego 2022 r. Czy i na jak długo mogę pozostać w Polsce?

Obywatele Ukrainy oraz ich małżonkowie (mimo nieposiadania obywatelstwa ukraińskiego), którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. są objęci specustawą, która legalizuje ich pobyt w Polsce przez okres 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r.

Po upływie 9 miesięcy pobytu w Polsce osoby te będą mogły złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy na uproszczonych zasadach.

Я громадянин України і приїхав до Польщі з 24 лютого 2022 року. Чи можу я залишатися

На громадян України та другої особи з подружжя (незважаючи на відсутність громадянства України), які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року, поширюється спеціальний закон, який легалізує їхнє перебування в Польщі строком на 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022.

Після 9 місяців перебування в Польщі ці особи зможуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання на спрощених умовах.

Jestem obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski po 24 lutego 2022 r. i została mi przyznana ochrona czasowa UE. Czy mogę skorzystać z rozwiązań, które przewiduje specustawa?

Tak. Specustawa nie ogranicza możliwości korzystania z jej rozwiązań obywatelom Ukrainy, którym została przyznana ochrona czasowa.

Я громадянин України, який прибув до Польщі після 24 лютого 2022 року і отримав тимчасовий захист ЄС. Чи можу я скористатися рішеннями, передбаченими спеціальним законом?

Так. Спеціальний закон не обмежує можливості використання його рішень громадянами України, яким надано тимчасовий захист.

Złożyłem wniosek o objęcie ochroną międzynarodową lub zadeklarowałem zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Czy mogę wycofać taki wniosek lub deklarację by skorzystać z rozwiązań przewidzianych w specustawie?

Tak, jeśli jesteś uprawniony do skorzystania z rozwiązań przewidzianych w specustawie (jesteś obywatelem Ukrainy lub członkiem jego rodziny i od 24 lutego 2022 r. przekroczyłeś granicę z Polską). Po cofnięciu wniosku należy udać się do najbliższego Urzędu Gminy i zarejestrować pobyt. Dodatkowo zalecamy złożenie wniosku o uzyskania numeru PESEL, który jest niezbędny m.in. do ubiegania się o dodatki socjalne.

Я подав заяву про міжнародний захист або заявив про свій намір подати заяви про міжнародний захист. Чи можу я відкликати таку заяву чи декларацію з метою використання рішень, передбачених спеціальним законом?

Так, якщо ви маєте право скористатися рішеннями, передбаченими спеціальним законом (ви є громадянином України або членом його сім’ї та перетинали кордон з Польщею з 24 лютого 2022 року). Після відкликання заявки зверніться до найближчого муніципального управління та зареєструйте своє перебування. Крім того, ми рекомендуємо подати заявку на отримання номера PESEL, який є необхідним, серед іншого, для того, щоб скласти заяви на отримання соціальної допомоги.

Jestem obywatelem Ukrainy i przyjechałem do Polski od 24 lutego 2022 r. przez terytorium innych Państw (np. Słowację, Mołdawię, Rumunię). Czy i na jak długo mogę pozostać w Polsce?

Jeżeli posiadasz Kartę Polaka lub jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukraińskiego będącego posiadaczem Karty Polaka, Twój pobyt w Polsce odbywa się na takich samych zasadach, jak osób, które wjechały do Polski bezpośrednio z Ukrainy.

Pozostali obywatele Ukrainy korzystają w Polsce z ochrony czasowej na podstawie tzw. decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej.

UWAGA: Obecnie prowadzone są prace mające na celu objęcie specjalną ustawą obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, bez względu na to, czy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy czy z terenu innego państwa.

Я громадянин України і приїхав до Польщі з 24 лютого 2022 року через територію інших країн (наприклад, Словаччини, Молдови, Румунії). Чи можу я залишатися в Польщі і як довго?

Якщо ви маєте Карту поляка або ви є членом найближчої родини громадянина України, який є власником Карти поляка, ваше перебування в Польщі відбувається на тих же умовах, що й для осіб, які в’їхали до Польщі безпосередньо з України.

Інші громадяни України в Польщі користуються тимчасовим захистом на основі так званого Виконавчого рішення Ради Європейського Союзу.

ПРИМІТКА: Наразі ведеться робота щодо поширення спеціального закону на громадян України та членів їхніх сімей, незалежно від того, чи прибули вони до Польщі безпосередньо з території України чи з іншої країни.

Nie jestem obywatelem Ukrainy, ale mieszkałem tam bezpośrednio przed wojną. Czy w takim wypadku mogę liczyć na pomoc w Polsce? 

Tak. Osoby, które nie są obywatelami Ukrainy i posiadały na Ukrainie zezwolenie na pobyt stały i nie mogą bezpiecznie wrócić do kraju swojego pochodzenia mogą skorzystać w Polsce z tzw. ochrony czasowej. W tym celu skontaktuj się z Urzędem do spraw cudzoziemców, gdzie otrzymasz dalszą pomoc.

Pozostałe osoby powinny zalegalizować swój pobyt składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy lub o przyznanie im ochrony międzynarodowej (status uchodźcy). Wniosek o legalizację pobytu powinien być złożony najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Я не є громадянином України, але жив там перед війною. Чи можу я в такому випадку розраховувати на допомогу в Польщі?

Так. Особи, які не є громадянами України та мають посвідку на постійне проживання в Україні та не можуть безпечно повернутися до країни походження, можуть скористатися так званим тимчасовий захист. З цією метою зверніться до Управління у справах іноземців, де вам нададуть додаткову допомогу.

Інші особи мають узаконити своє перебування, подавши заяву про надання дозволу на тимчасове проживання або про надання їм міжнародного захисту (статус біженця). Заяву на легалізацію перебування необхідно подати не пізніше останнього дня легального перебування в Польщі.

Czy po przekroczeniu granicy jestem objęty kwarantanną?

Nie. Pamiętaj jednak, że na terenie Polski obowiązuje stan epidemii i obowiązuje m.in. obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych (sklepach, urzędach, budynkach, komunikacji miejskiej).

W Polsce możesz skorzystać z pomocy medycznej, a także zaszczepić się przeciw COVID-19 (szczegóły poniżej).

Czy Чи muszę zrobić test na COVID-19?

Нет, не нужно. Только помните, что в Польше эпидемия и есть обязательность ношения масок в закрытых помещениях (магазины, офисы, здания, общественный транспорт).

В Польше модна получить медицинскую помощь, а так же сделать прививку от COVID-19 (подробности читайте ниже).

Gdzie szukać pomocy, jeżeli nie mam miejsca pobytu w Polsce?

W takiej sytuacji sugerujemy udanie się do punktu recepcyjnego. Tam otrzymasz tymczasowe miejsce zakwaterowania, ciepły posiłek, napój, a także będziesz mógł skorzystać z pomocy medycznej oraz miejsca do odpoczynku.

Куда обращаться за помощью , если я не проживаю в Польше?

В такой ситуации предлагаю обратиться в пункт приема. Там предоставят временное жилье, питание, можете воспользоваться медицинской помощью и местом для отдыха.

Czy muszę udać się do punktu recepcyjnego?

Nie. Skorzystanie z pomocy w punkcie recepcyjnym jest dobrowolne.

W punkcie recepcyjnym: otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce. Zostanie Ci tam także zapewnione tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Обязан(а) ли я идти в пункт приема беженцев? 

Нет. Использование помощи в пункте приема является добровольным .в пункте приема вы получите больше информации о вашем передувание на территории Польши.

Co zrobić, jeśli potrzebuję pomocy medycznej?

Udaj się do najbliższej przychodni lekarskiej lub szpitala. Narodowy Fundusz Zdrowia pokryje koszty świadczeń medycznych dla osób obywatelstwa ukraińskiego, które przekroczyły granicę od 24 lutego 2022 r 24 лютого 2022 р.

Koniecznie zabierz ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz przekroczenie granicy 24 lutego 2022 r. lub później.

что делать если нужна медицинская помощь? 

Пойти в ближайшую больницу или поликлинику. Национальный фонд здоровья покроет расходы на медицинские услуги для граждан Украины, которые пересекли границу со 24 лютого 2022 р.

Обязательно возьмите с собой документ подтверждающий личность, подтверждение перехода границы 24.02.2022 или позже.

Czy mogę zaszczepić się przeciw COVID-19 będąc w Polsce?

Tak. Od 25 lutego 2022 r. obywatele Ukrainy mogą szczepić się przeciwko COVID-19 na terenie Polski.

Idąc na szczepienie musisz posiadać dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.

Могу ли я сделать прививку от COVID-19, находясь в Польше?

Да. С 25 февраля 2022 года граждани Украины могут сделать прививку от COVID-19 в Польше.

При себе иметь документ удостоверяющий личность, паспорт либо временное удостоверение личности иностранца.

Czy moje prawo jazdy jest ważne w Polsce?

Tak. Prawo jazdy wydane przez władze ukraińskie jest ważne na terenie Polski. Po 6 miesiącach pobytu w Polsce powinieneś je jednak wymienić na polskie prawo jazdy.

Действительны ли мои водительские права на территории Польши?  

Да. Водительское удостоверение выдано украинскими властями действительно в Польше . Только через 6 месяцев перебивание в Польше их следует обменять на польские водительские права.

Zamierzam wjechać na terytorium Polski pojazdem, który nie ma ubezpieczenia. Co powinienem zrobić?

Obywatele Ukrainy, który nie mają ubezpieczonego samochodu mogą skorzystać z bezpłatnego ubezpieczenia OC. Takie ubezpieczenie oferują Allianz, Ergo Hestia, PZU i Warta na okres 30 dni. Można je uzyskać bezpośrednio  w placówkach agencyjnych na granicy lub przez infolinię firm, które są obsługiwane również w języku ukraińskim.

Я маю намір в’їхати до Польщі на транспортному засобі без страховки. Що я повинен зробити?

Громадяни України, які не мають застрахованого автомобіля, можуть скористатися безкоштовним страхуванням цивільної відповідальності. Таке страхування пропонують Allianz, Ergo Hestia, PZU та Warta на термін 30 днів. Їх можна отримати безпосередньо в офісах страхових компаній на кордоні або через гарячу лінію компаній, які також обслуговуються українською.

 

3. LEGALIZACJA POBYTU I PRACY 3. Легализация перебивание и работы

Czy przekraczając granicę z Polską automatycznie otrzymuję status uchodźcy i ochronę międzynarodową?

Nie. Status uchodźcy (ochronę międzynarodową) otrzymasz tylko na swój wniosek i tylko w drodze decyzji. Pamiętaj, że nie musisz składać wniosku już na granicy. Możesz złożyć go także później.

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy który przekroczył granicę polski po 24 lutego 2022 r., nie musisz ubiegać się o status uchodźcy. W tym przypadku rekomendujemy zarejestrowanie pobytu w ciągu 60 dni od przekroczenia granicy. Dzięki temu otrzymasz prawo pobytu na terytorium Polski przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r.

Чи я автоматично отримаю статус біженця та міжнародний захист при перетині кордону з Польщею?

Ні. Ви отримаєте статус біженця (міжнародний захист) лише за поданою заявою і лише шляхом видання відповідного рішення. Пам’ятайте, що вам не потрібно подавати заяву на кордоні. Ви також можете скласти її пізніше.

Якщо ви громадянин України, який перетнув польський кордон після 24 лютого 2022 року, вам не потрібно подавати заяву на отримання статусу біженця. У цьому випадку ми рекомендуємо зареєструвати своє перебування протягом 60 днів після перетину кордону. Завдяки цьому ви отримаєте право перебувати на території Польщі протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Czy po przekroczeniu granicy z Polską mogę wyjechać dalej do innych Państw UE?

Jeżeli posiadasz wizę (krajową lub wizę Schengen) lub korzystasz z ruchu bezwizowego – zasadniczo możesz wyjechać do innych państw w ramach strefy Schengen.

Jeżeli nie posiadasz wizy lub nie możesz skorzystać z ruchu bezwizowego zalecamy kontakt z przedstawicielstwem (konsulatem lub ambasadą) państwa, do którego chcesz wyjechać w celu uzyskania dokładnych informacji.

Могу ли я поехать в другие страны ЕС после пересечения границы с Польшей?   

Если есть виза (региональная или шенгенская) или безвизовый режим, вы можете путешествовать в другие страны Шенгенской зоны .

Если у вас нет визы визы или нет возможности воспользоваться безвизовым режимом, обратитесь за дополнительной информацией в консульство или посольство страны в которую вы хотите уехать.

Czy mogę ubiegać się o wizę będąc w Polsce?

Nie – wizy wydają jedynie konsulaty Polskie za granicą. Przebywając w Polsce możesz złożyć wniosek np. o zezwolenie na pobyt czasowy lub o udzielenie ochrony międzynarodowej (status uchodźców).

Могу ли я получить визу на территории Польши?

Нет – только польские консульства за границей выдают визы. Находясь на территории Польши вы можете подать заявление на временный вид на жительство или на международную защиту (статус беженца).

W jaki sposób osoba podlegająca specustawie powinna zarejestrować wjazd do Polski?

Pobyt obywatela Ukrainy podlegającego specustawie rejestruje Komendant Straży Granicznej podczas wjazdu na terytorium Polski. Jeżeli jednak tak się nie stało (np. błąd systemu bądź przekroczyłeś tzw. zieloną granicę) powinieneś udać się do najbliższej placówki gminy i złożyć wniosek o rejestrację pobytu nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Як особа, на яку поширюється спеціальний закон, має зареєструвати в’їзд до Польщі?

Перебування громадянина України, на якого поширюється спеціальний закон, реєструє Комендант прикордонної служби при в’їзді на територію Польщі. Однак, якщо цього не сталося (наприклад, була системна помилка або ви перетнули так званий зелений кордон), вам слід звернутися до найближчого органу місцевого самоврядування (ґміни) та подати заяву на реєстрацію перебування не пізніше 60 днів з дати в’їзду на територію Республіки Польща.

W jaki sposób uzyskać numer PESEL?

Osoby objęte specustawą mogą uzyskać numer PESEL podczas rejestracji w najbliższym urzędzie gminy.

Przed wizytą w urzędzie przygotuj: dokumenty potwierdzające twoją tożsamość, zdjęcie (w wielu miejscach wykonasz je za darmo; darmowego fotografa wskażą Ci w urzędzie), polski numer telefonu (opcjonalnie, ale przyda Ci się).

Przy wyrabianiu numeru PESEL warto założyć Profil Zaufany. Pozwoli on m.in. wnioskować o wsparcie finansowe.

Як отримати реєстраційний номер PESEL?

Особи, на яких поширюється спеціальний закон, можуть отримати реєстраційний номер PESEL під час реєстрації в найближчому органі місцевого самоврядування (ґміні).

Перед відвідуванням управління підготуйте: документи, що підтверджують вашу особу, фотографію (у багатьох місцях ви можете зробити безкоштовно; вам покажуть безкоштовного фотографа), номер польського телефону (необов’язково, але він вам стане у нагоді) .

Коли ви оформлюватимете реєстраційний номер PESEL, варто також оформити довірений профіль. Це дозволить, серед іншого, подати заявку на фінансову підтримку.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji o wsparciu na terenie Polski znajdziesz na stronach:

Możesz także skontaktować się z nami za pośrednictwem telefonu +48 22 455 88 88 lub e-mail ().

Możesz także uzyskać pomoc w innych firmach prawnych, które solidarnie niosą pomoc prawną uchodźcom, a także w jednym z wielu punktów informacyjnych, które są tworzone na terenie całego kraju. Ich listę znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-informacyjne-i-infolinie-urzedow-wojewodzkich.

Где я найду больше информации? 

Больше информации по ссылке:

Вы так же можете обратиться к нам по номеру телефона +48 22 455 88 88,

Так же можно получить помощь в других юридических фирмах
https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-informacyjne-i-infolinie-urzedow-wojewodzkich

Czy mogę pracować w Polsce? 

Tak – osoby objęte specustawą oraz osoby korzystające z ochrony czasowej mogą wykonywać w Polsce pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Чи можу я працювати в Польщі?

Так – особи, на які поширюється дія спеціального закону, та особи, які отримують тимчасовий захист, можуть працювати в Польщі без дозволу на роботу.

Czy mogę założyć w Polsce firmę (prowadzić działalność gospodarczą)?

Tak – osoby objęte specustawą oraz osoby korzystające z ochrony czasowej mogą wykonywać w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele Polscy.

Чи можу я відкрити фірму в Польщі (вести господарську діяльність)?

Так – особи, на яких поширюється дія спеціального закону, та особи, які користуються тимчасовим захистом, можуть здійснювати господарську діяльність в Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Czy mogę wyjechać z Polski? 

Tak. Pamiętaj jednak, że wyjazd z Polski na okres dłuższy niż 1 miesiąc skutkuje utratą uprawnień wynikających ze specustawy (legalizacja dalszego pobytu, prawo do pracy, wsparcie socjalne).

Чи можу я виїхати з Польщі?

Так. Однак пам’ятайте, що виїзд з Польщі на термін більше 1 місяця призводить до втрати прав, що випливають із спеціального закону (легалізації подальшого перебування, права на роботу, соціальну підтримку).

 

4. POMOC FINANSOWA 4. ФІНАНСОВА ДОПОМОГА
Na jakie dodatki socjalne mogę liczyć w Polsce?
Jeżeli jesteś objęty specustawą, tj. posiadasz obywatelstwo Ukrainy lub jesteś małżonkiem obywatela Ukrainy i od 24 lutego 2022 r. przybyłeś do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy (warunku bezpośredniego przekroczenia granicy nie stosuje się obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka i członków ich najbliższej rodziny) możesz liczyć na wsparcie socjalne w Polsce. Specustawa przyznaje prawo do ubiegania się o świadczenia wypłacane przez ZUS takie jak: świadczenie 500+ na każde dziecko do 18 roku życia mieszkające w Polsce oraz świadczenie dobry start. Więcej informacji na temat świadczeń można znaleźć na stronie internetowej https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/material-na-dopomoga-dla-gromadan-ukraini-aki-maut-ditinu/4499114. By uzyskać powyższe świadczenia, należy uzyskać numer PESEL w najbliższym Urzędzie Gminy, założyć konto EPUAP w najbliższej placówce ZUS oraz założyć konto bankowe (świadczenia wypłacane są przelewem na rachunek bankowy).Możesz również ubiegać się o pomoc socjalną (materialną i niematerialną) m.in. dla osoby niepełnosprawnej w rodzinie. Zostają one przyznawane na tych samych zasadach co obywatelom polskim. W sprawie szczegółów przyznania poszczególnej pomocy socjalnej należy się skontaktować z najbliższym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Gminnym lub Miejskim).Dodatkowo możesz otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę. Wniosek o przyznanie tego świadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy po uzyskaniu numeru PESEL.

На які соціальні виплати я можу розраховувати в Польщі?

Якщо на вас поширюється спеціальний закон, тобто ви маєте українське громадянство або є дружиною / чоловіком громадянина / громадянки України і з 24 лютого 2022 року ви прибули до Польщі безпосередньо з території України (умова прямого перетину кордону не поширюється на Громадяни України, які мають Карту поляка та найближчих членів їх сімей), ви можете розраховувати на соціальну підтримку в Польщі.

Спеціальний закон дає право подавати заяву на отримання допомоги, яку виплачує ZUS, як-от: 500+ допомоги на кожну дитину віком до 18 років, яка проживає в Польщі, та пільги на хороший старт. Більше інформації про пільги можна знайти на https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-metyczne/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/material- na- dopomoga-dla-gromadan-ukraini-aki-maut-ditinu / 4499114. Щоб отримати вищезгадані пільги, ви повинні отримати номер PESEL у найближчій ґміні, створити акаунт EPUAP у найближчому офісі ZUS та відкрити рахунок у банку (пільги виплачуються переказом на банківський рахунок).

Також можна подати заяву на отримання соціальної допомоги (матеріальної та нематеріальної), в т.ч. для особи з інвалідністю в сім’ї. Вони надаються на тих самих умовах, що й громадянам Польщі. За детальною інформацією щодо надання індивідуальної соціальної допомоги звертайтеся до найближчого Центру соціальної допомоги (ґміни чи муніципалітету).

Крім того, ви можете отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу. Заяву на цю пільгу необхідно подати в Управлінні ґміни після отримання номера PESEL.

Czy osoba podlegająca ochronie czasowej może ubiegać się o dodatki socjalne?

Nie. Może jednak korzystać z opieki zdrowotnej na tych samych zasadach co obywatele polscy, zapisać dzieci do szkół, żłobków i przedszkoli oraz podjąć pracę lub założyć firmę bez konieczności uzyskiwania zezwoleń.

Чи може особа, яка підлягає тимчасовому захисту, претендувати на отримання соціальної допомоги?

Ні. Проте вона може користуватися медичними послугами на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, зараховувати своїх дітей до шкіл, ясел і садків, а також влаштовуватися на роботу чи відкривати бізнес без необхідності отримувати дозволи.

 

5. POMOC DLA PRACODAWCÓW 5. Помощь работодателей

Mój pracownik zamierza wyjechać na Ukrainę, żeby wstąpić do armii. Czy muszę rozwiązać z nim stosunek pracy?

Nie. Możesz udzielić takiemu pracownikowi urlopu, urlop bezpłatnego (o ile wystąpi z takim wnioskiem) lub udzielić mu płatnego zwolnienia od pracy.

Мой сотрудник собирается ехать в Украину в армию. Должен(а) ли я расторгнуть с ним контракт?

Нет. Вы можете предоставить работнику отпуск, неоплачиваемый отпус ( если он подаёт на него заявление ) или предоставить ему оплачиваемый отпуск с работы.

Pracownicy mojej firmy angażują się w pomoc uchodźcom. Jak traktować ich nieobecność w pracy?

Nieobecność pracowników związaną z wolontariatem możesz potraktować jako nieobecność usprawiedliwioną w pełni lub częściowo płatną lub nieodpłatną. Możesz także udzielić pracownikom urlopów lub urlopów bezpłatnych.

Jeżeli jednak zaangażowanie pracowników w wolontariat dezorganizuje pracę w firmie – możesz rozważyć polecenie innym pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych. Warto też ustalić z pracownikami wewnętrzne zasady angażowania się w wolontariat.

P.s. Jeżeli weryfikujesz tę kwestię, to znaczy, że zatrudniasz właściwych ludzi! Brawo dla nich!

Сотрудники моей компании занимаются помощью беженцам. Как относиться к их отсутствию на работе?

Вы можете рассматривать отсутствие сотрудников, связанное с волонтёрской деятельностью, как полностью и частично оплачиваемое или неоплачиваемое отсутствие.

Вы также можете предоставить сотрудникам отпуск или неоплачиваемый отпус. Однако если вовлечение сотрудника в волонтерскую деятельность мешает работе в компании – можно предложить другим сотрудникам работать сверхурочно.

Также надо установить внутренние правила участия в волонтёрской деятельности.

Czy mogę finansować wsparcie dla uchodźców ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Zasadniczo środki ZFŚS powinny być wydatkowane zgodnie z regulaminem. Warto sprawdzić, czy ze środków funduszu można np. finansować zapomogi na rzecz członków rodzin pracowników, którzy uciekli przed wojną w Ukrainie.

W drodze porozumienia zbiorowego dopuszczalne jest także ograniczenie kwoty odpisu na ZFŚS lub rezygnacja z odpisu w danym roku oraz przeznaczenie tej kwoty na inny cel, w tym pomoc uchodźcom.

Могу ли я финансировать поддержку беженцев из Фонда социальных выплат компании?

В основном, средства фонда социальных выплат Компании должны расходоваться в соответствии с нормативными актами. Нужно проверить можно ли из средств фонда профинансировать пособия членам семей сотрудников, бежавших с территории Украины от войны.

Посредством коллективного договора также допускается ограничение размера пособия Фонда социальных пособий или отказ от пособия в данном году, а также направление этой суммы на другие цели, в том числе на помощь беженцам.

 

6. ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW 6. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ

Co muszę zrobić by zatrudnić cudzoziemca, który podlega specustawie?

Osoby objęte specustawą są uprawnione do wykonywania pracy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. W celu legalizacji zatrudnienia należy w terminie 14 dni od podjęcia przez nich pracy zgłosić fakt ich zatrudnienia w powiatowym urzędzie pracy. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

Що мені потрібно зробити, щоб прийняти на роботу іноземця, на якого поширюється спеціальний закон?

Особи, на яких поширюється дія спеціального закону, мають право працювати без отримання дозволу на роботу. Для легалізації працевлаштування необхідно протягом 14 днів з дня початку роботи повідомити про їх працевлаштування управління праці повіту. Заявки подаються через портал praca.gov.pl

Kandydat do pracy przedstawił oświadczenie, że korzysta w Polsce z ochrony czasowej. Czy mogę go zatrudnić?

Tak – osoby korzystające z ochrony czasowej mogą wykonywać pracę w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele Polscy.

Кандидат на роботу подав декларацію, що він/вона користується тимчасовим захистом у Польщі. Чи можу я його найняти?

Так – особи з тимчасовим захистом можуть працювати в Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Zatrudniam obywatela Ukrainy, którego wiza lub zezwolenie na pobyt utraciła ważność 24 lutego 2022 r. lub później. Czy mogę go dalej legalnie zatrudniać?

Tak. W przypadku tych osób możliwe jest ich dalsze legalne zatrudnienie do końca 2022 roku. W tym czasie należy dopełnić formalności związanych z przedłużeniem legalizacji pracy i pobytu w Polsce.

W szczególności zwracamy uwagę, że obywatele Ukrainy, których wizy utraciły ważność nie mogą legalnie podróżować po terenie Unii Europejskiej. W przypadku konieczności odbycia podróży sugerujemy pilne złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy.

Я працевлаштовую громадянина України, термін дії візи або дозволу на проживання якого закінчився 24 лютого 2022 року або пізніше. Чи можу я продовжувати працювати з ним легально?

Так. У випадку цих осіб можливим є продовження легальної трудової діяльності до кінця 2022 року. За цей час мають бути виконані формальності, пов’язані з продовженням легалізації роботи та перебування в Польщі.

Зокрема, хочемо зазначити, що громадяни України, у яких закінчився термін дії візи, не можуть легально подорожувати в межах Європейського Союзу. У разі потреби в поїздці пропонуємо терміново подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання.

 

Wróć do