Projekt zmiany Rozporządzenia o podróżach służbowych – wzrost należności z tytułu podróży pracowników

11 maja br. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Projekt przewiduje zwiększenie diet przysługujących pracownikom sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z 30 zł na 38 zł za dobę.

Wspomniane rozporządzenie znajduje zastosowanie zarówno do pracowników sfery budżetowej oraz pracowników sektora prywatnego. Pracodawcy z sektora prywatnego mogą indywidualnie ustalać należności przysługujące z tytułu podróży służbowych, ale należności te nie mogą być niższe niż przewidują to przepisy wydane dla sfery budżetowej.

Uzasadnienie projektu

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazano, że powodem podwyższenia diet jest wzrost kosztów podróży służbowych związany z ogólnym wzrostem cen towarów i usług oraz rosnąca inflacja.

Co po zmianie przepisów?

Wejście nowych przepisów w życie będzie skutkowało wzrostem kosztów podróży służbowych pracowników. Ta, z pozoru niewielka zmiana może stać się uporczywa w szczególności dla tych firm, których pracownicy często odbywają podróże służbowe.

Wzrost diet wiąże się także z podwyższeniem kosztów wydatków związanych z podróżami służbowymi tj.:

  • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (stanowiący 20% diety) – do 7,60 zł (obecnie 6 zł);
  • ryczałt za nocleg (stanowiący 150% diety) – do 57 zł (obecnie 45 zł);
  • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu (następuje w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej niż dwudziestokrotność stawki diety za jedną dobę hotelową) – do 760 zł (obecnie 600 zł).

Link do projektu rozporządzenia: Projekt (rcl.gov.pl)

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem Prawa Pracy.

Wróć do