Prezes UOKiK wszczyna postępowania w sprawie zatorów płatniczych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) poinformował, że w czerwcu br. Prezes UOKiK wszczął 51 postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Nadmierne opóźnianie oznacza sytuację, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę, niebędącego podmiotem publicznym, wynosi co najmniej 2 mln złotych (w przypadku postępowań wszczynanych w latach 2020 i 2021 jest to 5 mln złotych).

Prowadzenie takich postępowań oraz nakładanie kar na podmioty, które zalegają z płatnościami należy do nowych kompetencji Prezesa UOKiK. Zostały one przyznane na mocy nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (wcześniej: Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) („Ustawa”), która weszła w życie 1 stycznia br.

Postępowaniem są, co do zasady, objęte zaległości z faktur wystawionych po 1 stycznia 2020 r. Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych może być jednak także stwierdzone w przypadku świadczeń wynikających z transakcji handlowych zawartych przed 1 stycznia 2020 r. W tym przypadku, Prezes UOKiK, ustalając wystąpienie nadmiernego opóźniania się, uwzględnia jedynie te świadczenia pieniężne, które stały się wymagalne po tym dniu.

Jak podaje UOKiK, wśród podmiotów objętych ostatnimi działaniami znalazły się duże firmy operujące na terenie Polski, w tym producenci słodyczy, sprzętu AGD i odzieży oraz firmy logistyczne, które zostały wytypowane po analizie informacji dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień w pierwszym kwartale 2020 roku, uzyskanych 20 maja 2020 roku z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Prezes UOKiK podkreślił także, że walka z opóźnieniami w płatnościach, szczególnie szkodliwymi w dobie spowolnienia gospodarczego, będzie jednym z priorytetów UOKiK.

Eksperci SSW chętnie wesprą Państwa, w zapewnieniu zgodności działań z obowiązującymi przepisami, a także pomogą dostosować zapisy umów tak, aby odpowiednio zabezpieczyć Państwa interesy w przyszłości.

Wróć do