Prezes UOKiK przygląda się rynkowi reklamy zewnętrznej w Warszawie

Od lutego br. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) bada rynek reklamy zewnętrznej w Warszawie. W szczególności Prezes UOKiK koncentruje się na zasadach funkcjonowania tego rynku, a także wpływu jaki wywarła na niego uchwała Rady Miasta st. Warszawy z 16 stycznia 2020 r., w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Jak podano w komunikacje UOKiK, prowadzone analizy doprowadziły do wszczęcia postępowania obejmującego spółki AMS i Ströer Polska. Prezes UOKiK wskazał, że postępowanie ma na celu przede wszystkim ustalenie czy spółki nie złamały przepisów prawa ochrony konkurencji zawierając porozumienie ograniczające konkurencję, w szczególności poprzez podzielenie pomiędzy siebie rynku reklamy zewnętrznej w Warszawie.

Sprawa ma swój początek w 2010 roku, kiedy to władze Warszawy ogłosiły przetarg na budowę i utrzymanie ponad 1,5 tys. wiat przystankowych w ramach projektu „Przystanek Komunikacji Miejskiej”. Przetarg wygrało konsorcjum firm AMS i Ströer Polska.

Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie prasowym UOKiK, aktualnie to AMS samodzielnie zarządza powierzchniami reklamowymi na wiatach przystankowych w Warszawie, natomiast powierzchniami reklamowymi w Metrze Warszawskim zarządza drugi uczestnik konsorcjum.

W toku prowadzonego postępowania Prezes UOKiK ma zamiar przeanalizować przede wszystkim, okoliczności funkcjonowania przedmiotowego konsorcjum, zasady współpracy pomiędzy jego uczestnikami oraz realia zarządzania powierzchniami reklamowymi w środkach komunikacji publicznej w Warszawie.

Podkreślenia wymaga fakt, że na tym etapie postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom.

Dopuszczalność konsorcjum w świetle prawa konkurencji

Pomimo, że ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza formowanie konsorcjów, fakt ten nie wyłącza ich automatycznie spod oceny prawa konkurencji. Umowa konsorcjum również może stanowić porozumienie ograniczające konkurencję, jeżeli jej celem lub skutkiem jest oddziaływanie na konkurencję poprzez jej wyeliminowanie lub ograniczenie na rynku właściwym lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym.

Prawnokonkurencyjna ocena konsorcjum będzie obejmowała całokształt okoliczności występujących w konkretnej sprawie. W szczególności będzie ona kładła nacisk na:

  • przedmiot zamówienia publicznego,
  • okoliczności, a także cel zawarcia umowy konsorcjum,
  • okoliczności towarzyszące składaniu wspólnej oferty,
  • skutki złożenia wspólnej ofert przez konsorcjantów,
  • treść umowy konsorcjum,
  • liczbę konsorcjantów i możliwość samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia przez konsorcjantów,
  • wymianę informacji pomiędzy uczestnikami konsorcjum,
  • ewentualne spełnianie przesłanek wyłączenia konsorcjum spod zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję,
  • ewentualny obowiązek zgłoszenia przez konsorcjantów zamiaru koncentracji przedsiębiorców m.in. w przypadku zawiązania przez nich nowej spółki handlowej, wykorzystania na potrzeby konsorcjum istniejącej spółki prawa handlowego funkcjonującej w ramach grupy kapitałowej jednego z konsorcjantów itp.

W czym możemy pomóc?

Nasi eksperci pomagają klientom tworzyć, działać oraz osiągać planowane rezultaty w ramach konsorcjum zgodnie z prawem konkurencji. Ponadto, doradzają oraz reprezentują klientów na każdym etapie postępowania przed Prezesem UOKiK.

 

Wróć do