Pracodawcy pozyskają informacje na temat szczepienia, wyniku testu i przebytej chorobie swoich pracowników

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy umożliwiający pracodawcom pozyskiwanie informacji dotyczących faktu zaszczepienia się przeciwko COVID-19 oraz posiadania negatywnego wyniku testu przez pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych („Projekt”). Projekt znajduje się aktualnie na etapie prac w komisjach po pierwszym czytaniu.

Jakie są najważniejsze założenia Projektu?

 • Jeżeli będzie to niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, pracodawcy będą mogli żądać od pracownika (lub współpracownika) podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem.
 • Pracownicy (i współpracownicy) będą zobligowani do przekazania powyższej informacji w formie oświadczenia na każdorazowe żądanie pracodawcy. Pracodawca będzie mógł jednak domagać się udokumentowania tej informacji poprzez okazanie negatywnego wyniku testu.
 • Pracownicy (i współpracownicy) będą mogli wykonać test nieodpłatnie – testy będą najprawdopodobniej finansowane ze środków publicznych.
 • Z obowiązku przedstawienia wyniku testu zwolnieni będą pracownicy (i współpracownicy), którzy przedstawią informację o przebytej infekcji SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Pracodawca będzie mógł zażądać okazania zaświadczenia o przebyciu infekcji lub certyfikatu potwierdzającego szczepienie.

Jakie uprawnienia mają otrzymać pracodawcy?

 • W przypadku pracownika (lub współpracownika), który nie przekazał informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu, przebytej infekcji lub o wykonaniu szczepienia pracodawca będzie mógł:
  • dokonać zmiany w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, w tym zmiany sposobu wykonywania pracy;
  • dokonywać zmian w systemach lub rozkładach czasu pracy;
  • polecić wykonywanie pracy poza miejscem jej wykonywania określonym w umowie, jednak powinno być ono wyznaczone w ramach tej samej miejscowości;
  • powierzyć inny rodzaj pracy za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, nie niższym jednak niż za wynagrodzeniem otrzymywanym dotychczas.
  • Powyższe działania pracodawcy nie będą stanowiły naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Omówione wyżej uprawnienia są istotne w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) („RODO”). W świetle RODO bowiem, dane o których traktuje Projekt, stanowią dane szczególnych kategorii, które mogą być przetwarzane jedynie po spełnieniu jednego z warunków wymienionych w art. 9 ust. 2 RODO.

Jakie wymagania, co do sposobu przetwarzania danych, będzie musiał spełnić pracodawca, aby móc je przetwarzać bez naruszania przepisów RODO?

 • Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne przez okres niezbędny do realizacji celu – przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, nie dłużej niż do upływu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie danych okaże się zbędne do realizacji celu, pracodawca obowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia.
 • Pracodawca obowiązany jest przechowywać dane osobowe w sposób gwarantujący zachowanie ich poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, tak, aby nie groziło im uszkodzenie, zniszczenie lub ujawnienie osobom trzecim.
 • Przetwarzać dane osobowe mogą wyłącznie osoby upoważnione do tego przez pracodawcę, są one zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Wesprzemy Państwa w opracowaniu wewnętrznych procedur i dobrych praktyk związanych z przetwarzaniem danych na temat wyników testów w kierunku SARS-CoV-2, szczepień przeciwko COVID-19 oraz przebyciem infekcji SARS CoV-2 przez pracowników (i współpracowników) oraz w zakomunikowaniu ich załodze.

Wróć do