Pracodawca będzie mógł kontrolować trzeźwość pracowników

28 maja 2021 r. ukazał się długo wyczekiwany projekt przepisów wprowadzających uprawnienie pracodawcy do badania trzeźwości pracowników. Przepisy te mają być wprowadzone do Kodeksu pracy. Prezentujemy najważniejsze założenia tego projektu.

Kto, kogo, kiedy i jak?

Pracodawcy będą mogli kontrolować trzeźwość oraz fakt bycia pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu zarówno pracowników, jak i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym osób samozatrudnionych).

Pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy.

Badania będą wykonywane przez pracodawcę przy użyciu metod niewymagających badań laboratoryjnych.

W obwieszczeniu, regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy pracodawca określi:

  • grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą oraz
  • metodę oraz sposób przeprowadzania kontroli.

KOMENTARZ SSW

Kontrola trzeźwości dotyczyć może jedynie części pracowników – to pracodawca zadecyduje, dokonując oceny niezbędności kontroli, które grupy pracowników będą podlegały testowaniu.

W zakresie wyboru metody testowania – pracodawca określi z jakiego sprzętu będzie korzystać, np. czy będzie to alkomat ustnikowy czy bezustnikowy.

Pracodawca będzie mógł także ustalić formę i czas przeprowadzania kontroli, np. czy kontrole będą przeprowadzane stale, czy wyrywkowo, a także to, czy będą one przeprowadzane przed rozpoczęciem pracy w danym dniu, czy również w trakcie pracy.

Możliwe konsekwencje dla pracownika

Pracodawca nie będzie mógł dopuścić pracownika do pracy jeżeli:

  • kontrola trzeźwości wykaże stan obecności alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu albo
  • zajdzie uzasadnione podejrzenie, że osoba stawiła się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków.

Pracodawca będzie mógł nałożyć na pracownika karę pieniężną. W przypadku niedopuszczenia pracownika do pracy, pracownik będzie mógł
żądać, aby kontrolę jego trzeźwości przeprowadził organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja).

Nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych

Informację o obecności alkoholu lub środków działających podobnie pracodawca będzie przechowywać w aktach osobowych maksymalnie przez 6 miesięcy, a jeżeli zostanie nałożona kara porządkowa – przez rok. Natomiast jeżeli informacja ta będzie mogła stanowić dowód w postępowaniu, trzeba będzie ją zachować aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

Osoby, które będą przetwarzały powyższe dane będą potrzebowały specjalnego pisemnego upoważnienia do przetwarzania tego rodzaju informacji.

KOMENTARZ SSW

Takie upoważnienie należałoby wydać wszystkim osobom, które będą miały styczność z wynikami testów na obecność alkoholu i innych podobnych środków, tj. zarówno osobom z działu HR, które mają dostęp do akt osobowych, jak i np. ochroniarzom, którzy będą przeprowadzać takie testy.

Wątpliwości budzi to, czy pracodawca ma prawo przeprowadzać badania jedynie na obecność alkoholu i innych substancji, czy także na ich dokładną zawartość. Nie końca jest wiadome także to, jaką formę ma przybrać przechowywana informacja o obecności w organizmie wspomnianych substancji – czy ma być to np. „zrzut” ekranu z urządzenia pomiarowego, czy wystarczająca będzie notatka służbowa.

Co możemy dla Państwa zrobić?

  • Przygotujemy wewnętrzną, dostosowaną do Państwa firmy, procedurę przeprowadzania badań w zakresie trzeźwości i obecności środków działających podobnie do alkoholu. Wesprzemy Państwa w prawidłowym określeniu grup osób objętych testowaniem oraz pomożemy w wyborze optymalnych sposobów i form przeprowadzania kontroli.
  • Przygotujemy obwieszczenie / aneks do regulaminu pracy w związku z wprowadzeniem kontroli trzeźwości i przygotujemy odpowiednią komunikację do pracowników w tym zakresie lub wesprzemy Państwa w zakresie zmiany układu zbiorowego pracy i komunikacji ze związkami zawodowymi.
  • Przygotujemy odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych dotyczących wyników kontroli oraz zweryfikujemy grono osób upoważnionych do przetwarzania tego typu informacji.
  • Przygotujemy zmiany do innych wewnętrznych dokumentów dot. przetwarzania danych osobowych, przede wszystkim do polityki przetwarzania danych pracowników i współpracowników i rejestru czynności przetwarzania.

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do