dr Michał Ambroziak

dr Michał Ambroziak

Partner


e-mail
Kontakt
Specjalizacja wiodąca

Accounting

Wybrane projekty

Liczne projekty doradcze w zakresie zastosowania IFRS (International Financial Reporting Standards – Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej).

Doradztwo w zakresie hedge accounting (rachunkowości zabezpieczeń), m.in. dla przedsiębiorstw z branż: górniczej, spożywczej.

Utworzenie od podstaw działu controllingu dla klienta z branży badań i certyfikacji – stworzenie ram organizacyjnych, opracowanie procedur, przygotowanie narzędzi.

Zaprojektowanie i wdrożenie licznych modeli rozliczania kosztów (ze szczególnym uwzględnieniem alokacji kosztów pośrednich), w tym modelu ABC (Activity Based Costing – rachunku kosztów działań) m.in. dla przedsiębiorstw z branż: real estate, paliwowej, ochroniarskiej.

Zaprojektowanie i wdrożenie licznych procedur finansowych, księgowych, sprawozdawczych, controllingowych (w tym budżetowych), windykacyjnych.

Zaprojektowanie licznych systemów oceny efektywności ośrodków odpowiedzialności (BU – business unit), KPI (Key Performance Indicators – kluczowe wskaźniki efektywności).

Opracowanie licznych budżetów (planów finansowych) dla przedsiębiorstw działających w różnych branżach.

Opracowanie licznych biznesplanów dla przedsiębiorstw działających w różnych branżach, m.in. na potrzeby pozyskania finansowania zewnętrznego.

Artykuły