NSA: Darowizna udziałów w polskiej spółce kapitałowej na rzecz nierezydenta bez Exit Tax

W ubiegły piątek Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy precedensowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Zgodnie z tym ostatnim, darowizna położonego w Polsce składnika tzw. majątku osobistego na rzecz nierezydenta nie podlega opodatkowaniu Exit Tax nawet wówczas, gdy Polska utraci prawo do późniejszego opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskanych ze zbycia tego składnika majątku osobistego. O wyroku WSA w Bydgoszczy pisaliśmy szerzej tutaj, natomiast nasz komentarz do tego wyroku dostępny jest tutaj.

NSA w Warszawie w ustnym uzasadnieniu do swojego wyroku podniósł, że choć polski ustawodawca ma prawo do objęcia podatkiem Exit Tax również osoby fizyczne, to taka regulacja powinna być zgodna z prawem unijnym. Natomiast biorąc pod uwagę prawo unijne, w tym traktatowe swobody przepływu kapitału i swobody przepływu osób, polska regulacja Exit Tax powinna, zdaniem Sądu, obejmować co najwyżej majątek osób fizycznych wykorzystywany do działalności gospodarczej, ale nie majątek prywatny. Sąd zauważył również, że nawet pomijając kwestie zgodności polskich przepisów podatkowych z prawem unijnym, na gruncie literalnego brzmienia polskich przepisów podatkowych należy dojść do wniosku, że darowizna położonego w Polsce składnika tzw. majątku osobistego na rzecz nierezydenta nie podlega opodatkowaniu Exit Tax nawet wówczas, gdy Polska utraci prawo do późniejszego opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskanych ze zbycia tego składnika majątku osobistego, ponieważ polskie przepisy podatkowe mówią tylko o opodatkowaniu darowizny składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą, którego nie można utożsamiać ze składnikiem majątku prywatnego.

Ubiegłotygodniowy wyrok NSA w Warszawie jest wyrokiem kluczowym z punktu widzenia planowania sukcesji rodzinnej. Polscy podatnicy w ramach sukcesji rodzinnej często przekazują w darowiźnie udziały w polskich spółkach, czy to na rzecz swoich dzieci zamieszkujących za granicą, czy też na rzecz fundacji rodzinnych utworzonych za granicą (z uwagi na brak stosownych regulacji w Polsce). Utrzymanie przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie precedensowego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy może przyczynić się do ukształtowania pozytywnej dla podatników linii orzeczniczej, zgodnie z którą takie darowizny nie powinny, co do zasady, podlegać w Polsce opodatkowaniu Exit Tax.

Prawnicy SSW reprezentowali podatnika w tej sprawie zarówno przed organem podatkowym, jak i przed sądami administracyjnymi obu instancji.

– sygn. akt: II FSK 12/21

Jeżeli rozważają Państwo przekazanie biznesu w ręce młodszego pokolenia zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami podatkowymi.

Wróć do