Najnowsze decyzje i kary Prezesa UOKiK w sprawie kontroli koncentracji

Brak zgłoszenia zamiaru koncentracji przez AmeriGas Polska
Sp. z o.o. („AG”)

20 stycznia 2014 r. Centrum Dystrybucji Gazu Sp. z o.o. („CDG”) oraz AG zawarły umowę o współpracy w zakresie dystrybucji gazu w butlach. Warunkiem zawarcia umowy było udzielenie przez CDG zabezpieczenia potencjalnych roszczeń AG w postaci zastawu rejestrowego na udziałach w CDG. W związku z powyższym zawarte zostały trzy umowy zastawu na udziałach wspólników w CDG na rzecz AG, zgodnie z którymi – między innymi:

  • w przypadku zobowiązań przekraczających 500 000 zł wspólnicy CDG mieli obowiązek informować AG o planowanych zgromadzeniach wspólników i przedstawiać planowany sposób głosowania nad uchwałami (AG przysługiwało wtedy prawo do wskazania wiążącego dla wspólników CDG sposobu głosowania);
  • podjęcie uchwały niezgodnie z wytycznymi AG bądź bez powiadomienia AG we właściwym trybie stanowiło podstawę do dochodzenia zaspokojenia wierzytelności na podstawie ww. umów zastawu;
  • wspólnicy CDG zostali zobowiązani do wykonywania prawa głosu za uprzednią zgodą AG przy podejmowaniu uchwał w sposób, który mógłby obniżyć wartość udziałów, zobowiązywać wspólników do dokonania dopłat, negatywnie wpłynąć na zakres praw AG związanych z udziałami;
  • wspólnicy CDG zostali zobowiązani do uzyskania zgody AG na podejmowanie uchwał mogących skutkować ograniczeniem praw wspólników do rozporządzania udziałami lub pożytkami, rozporządzeniem udziałami, podwyższeniem kapitału zakładowego, umorzeniem udziałów, połączeniem, podziałem lub przekształceniem CDG lub rozwodnieniem udziałów.

Wskazane w umowach zastawu uprawnienia AG były przez nią wykorzystywane w praktyce.

W swojej decyzji Prezes UOKiK uznał, że w analizowanym stanie faktycznym doszło do przejęcia współkontroli nad CDG przez AG, ponieważ udziałowcy CDG ustanowili na rzecz AG w umowach zastawniczych uprawnienia do współdecydowania o kluczowych decyzjach dotyczących zarządzania CDG. Zawarte pomiędzy stronami umowy zastawnicze gwarantowały bowiem AG szereg uprawnień umożliwiających jej wywieranie decydującego wpływu na CDG.

W związku z tym, że do transakcji doszło bez wymaganej notyfikacji jej zamiaru Prezesowi UOKiK, nałożył on na spółkę AG karę w wysokości 730 000 zł (decyzja nr DKK- 161/2020 z dnia 7 września 2020 r.).

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów („UOKK”) transakcja podlega zgłoszeniu do Prezesa UOKiK, jeżeli obrót uczestniczących w niej przedsiębiorców przekroczył w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji dotyczy m.in. zamiaru przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców. Należy przy tym pamiętać, że UOKK:

  • w sposób bardzo elastyczny i szeroki traktuje nabycie kontroli (może być ono zarówno prawne jak i faktyczne);
  • nie wymaga, aby przejęcie kontroli miało mieć charakter trwały – dla zaistnienia obowiązku notyfikacyjnego wystarcza jedynie, aby przejęcie to miało wymiar tymczasowy.

Zgodnie z przepisami, kara za niezgłoszenie zamiaru koncentracji wynosi do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

Brak współpracy ze strony spółki Linde Gaz Polska Sp. z o.o. („Linde”)

9 lutego 2018 r. Prezes UOKiK, wszczął na wniosek Air Products and Chemicals, Inc („Air Products”), postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji na rynku ciekłego dwutlenku węgla. W toku tego postępowania Prezes UOKiK zdecydował się na przeprowadzenie badania tego rynku, w związku z czym wezwał konkurentów i kontrahentów uczestników koncentracji, prowadzących działalność w tym obszarze do przekazania wszelkich koniecznych informacji i danych. Jedną ze spółek, do której skierowane zostało zapytanie była Linde.

Prezes UOKiK zakreślił wezwanym przedsiębiorcom, 21-dniowy termin udzielenia informacji. Linde nie udzieliła odpowiedzi w wyznaczonym terminie, w związku z czym Prezes UOKiK ponownie wezwał spółkę do udzielenia żądanych informacji w terminie 5 dni od daty doręczenia pisma. Wezwanie to zostało doręczone Spółce 26 lipca 2018 r. Termin na udzielnie odpowiedzi bezskutecznie upłynął 2 sierpnia 2018 r. Odpowiedź na zapytanie Prezesa UOKiK została przez Linde wysłana dopiero w dniu 28 sierpnia 2018 r., a więc wpłynęła ona dwa miesiące później.

W przedmiotowej sprawie, z uwagi na fakt nieudzielenia w wyznaczonym terminie informacji żądanych przez Prezesa UOKiK, Prezes UOKiK nałożył na Linde karę pieniężną w wysokości 120.000 zł (decyzja nr DKK- 158/2020 z dnia 7 września 2020 r.).

Należy pamiętać, że zgodnie z UOKK przedsiębiorcy są obowiązani do przekazywania wszelkich koniecznych informacji i dokumentów na żądanie Prezesa UOKiK. W przypadku choćby nieumyślnego niedopełnienia tego obowiązku Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50 mln euro.

W swojej decyzji Prezes UOKiK podkreślił, że chociaż art. 106 ust. 2 pkt 2 UOKK stanowi o nałożeniu kary pieniężnej w razie nieudzielenia informacji lub w razie udzielenia informacji nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd i nie mówi wprost o sankcjonowaniu przekroczenia przez przedsiębiorcę terminu na jej udzielenie, to mając na uwadze cel tego przepisu, jakim jest sprawne i efektywne przeprowadzenie postępowania antymonopolowego, zarówno nieudzielenie informacji w ogóle, jak i udzielenie informacji po wyznaczonym przez Prezesa UOKiK terminie stanowi taką samą przeszkodę w osiągnięciu tego celu.

W czym możemy pomóc?

Nasi eksperci doradzają oraz reprezentują klientów na każdym etapie postępowania koncentracyjnego przed Prezesem UOKiK. W ramach naszych usług z przyjemnością:

  • ocenimy istnienie obowiązku zgłoszenia jakichkolwiek planowanych koncentracji Prezesowi UOKiK lub Komisji Europejskiej,
  • zbierzemy informacje od stron transakcji i przygotujemy niezbędną dokumentację,
  • będziemy reprezentować klientów w postępowaniu koncentracyjnym.

Wróć do