Środy z Immigration – odcinek #1 – Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

1. Kto jest cudzoziemcem? 

Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.  

Obywatele państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii mogą pracować w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele Polski. 

2. Co to znaczy powierzać pracę cudzoziemcowi? 

Powierzenie pracy jest rozumiane bardzo szeroko i obejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz m.in. pełnienie funkcji w zarządzie, pełnienie funkcji prokurenta, prowadzenie spraw spółki komandytowej. 

3. Legalne zatrudnienie = legalny pobyt + legalna praca 

4. Trzy kroki do legalnego zatrudnienia 

Krok 1 – weryfikacja legalności pobytu 

Krok 2 – legalizacja zatrudnienia lub potwierdzenie wyjątku 

Krok 3 – udokumentowanie legalności pobytu i zatrudnienia 

5. Jak zweryfikować legalność pobytu? 

Cudzoziemiec powinien okazać ważny paszport oraz odpowiednią podstawę prawną do pobytu w Polsce, na przykład: 

 • wizę (wiza z kodem „01” lub „20” nie uprawnia do wykonywania pracy) 
 • zezwolenie na pobyt czasowy 
 • zezwolenie na pobyt stały 
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. 

Uwaga: przed rozpoczęciem pracy pracodawca jest zobowiązany zażądać od cudzoziemca przedstawienia ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz przechowywać jego kopię przez cały czas zatrudnienia. 

6. Jak zalegalizować zatrudnienie? 

Przed zatrudnieniem cudzoziemca pracodawca musi w odpowiedniej procedurze zalegalizować zatrudnienie lub potwierdzić, że cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. 

Legalizacja zatrudnienia polega na: 

 • uzyskaniu zezwolenia na pracę (lub pracę sezonową) 
 • rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy (dot. wyłącznie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy) 
 • zawiadomienia o zatrudnieniu (dotyczy wyłącznie obywateli Ukrainy). 

Uwaga: uzyskanie zezwolenia na pracę lub rejestracja oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy powinny nastąpić przed rozpoczęciem pracy. 

7. Jakie są skutki nielegalnego zatrudnienia? 

Pracodawcy nielegalnie zatrudniający cudzoziemców mogą: 

 • ponieść odpowiedzialność wykroczeniową lub nawet karną; 
 • spotkać się z odmową legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w przyszłości; 
 • zostać zobowiązani do pokrycia kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców do opuszczenia Polski. 

Cudzoziemiec nielegalnie zatrudniony w Polsce może: 

 • zostać ukarany karą grzywny od 20 do 5.000 zł; 
 • zostać zobowiązany do powrotu (wyjazdu z Polski) 
 • otrzymać zakaz ponownego wjazdu do RP i innych państw obszaru Schengen na okres do 3 lat. 

8. Jak możemy Państwu pomóc? 

Zespół Business & Employment Immigration SSW Pragmatic Solutions wspiera pracodawców w procesie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w tym: 

 • kompleksowo obsługujemy procesów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce 
 • planujemy procesy imigracyjne i relokacyjne 
 • prowadzimy audyty legalności zatrudnienia cudzoziemców 
 • szkolimy menedżerów i pracowników HR odpowiedzialnych za zatrudnianie cudzoziemców. 

9. Zapraszamy do kontaktu 

Marcin Cetnarowicz, Paweł Wyrębek, Joanna Wymiatał

10. Zastrzeżenie dotyczące porady prawnej:

Powyższy materiał dostępny jest nieodpłatnie i został zamieszczony wyłącznie w celu informacyjnym. Autorzy dołożyli starań, żeby informacje zawarte w tym materiale były kompletne, prawdziwe i aktualne. Materiał ten nie stanowi jednak porady prawnej, w związku z czym ani SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak Okoń sp.k. ani autorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonym materiale, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. 

Prawa autorskie: Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. O ile nie zastrzeżono, prawa do materiałów przysługują SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów tu zawartych w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k. 

Wróć do