Przewidywane skutki przymusowej restrukturyzacji GetinNoble Banku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przygotował plan przymusowej restrukturyzacji dla GetinNoble Bank S.A. BFG co najmniej raz w roku będzie oceniał wykonalność planu. Jeśli podczas oceny stwierdzi, że pojawiły się przeszkody uniemożliwiające realizację planu, będzie mógł wydawać Bankowi wiążące zalecenia obligujące do ich usunięcia. Zalecenia BFG mogą wpływać na treść umów związanych z realizacją zadań Banku, zawartych z podmiotami trzecimi (np. w zakresie obsługi teleinformatycznej). 

Poniżej opisaliśmy najważniejsze założenia przymusowej restrukturyzacji – co zmieniają dla konsumentów oraz uczestników rynku niebędącymi konsumentami Banku. Ponadto prezentujemy listę przykładowych usług, którymi możemy wspomóc w obecnej sytuacji.  

Informacje dla klienta Banku dotyczące skutków przymusowej restrukturyzacji: 

W ramach przymusowej restrukturyzacji BFG będzie mógł podejmować następujące działania wobec GetinNoble Banku: 

 • sprzedać akcje Banku, 
 • sprzedać działalność Banku lub jej część, 
 • utworzyć instytucję pomostową – specjalną instytucję, do której zostaną przeniesione dobre aktywa i zobowiązania (depozyty) Banku (instytucją pomostową dla GetinNoble Banku będzie VeloBank S.A.),
 • obciążyć stratami właścicieli i niektórych wierzycieli Banku, tak aby odbudować jego kapitały i umożliwić mu dalszą działalność (ang. bail-in) – obciążenie stratami odbywa się przez umorzenie akcji właścicieli i ewentualnie konwersję lub umorzenie zobowiązań niektórych wierzycieli, 
 • przenieść wątpliwe aktywa do wyspecjalizowanej instytucji,
 • wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Banku pozostałego po sprzedaży całości lub części jego działalności, 
 • prowadzić likwidację nie kontynuowanej działalności Banku. 

Skutki przymusowej restrukturyzacji dla uczestników rynku innych niż konsumenci: 

 • Wszystkie zawarte umowy pozostają ważne. BFG dokona decyzji, czy na VeloBank S.A. nastąpi przeniesienie całości czy tylko części przedsiębiorstwa GetinNoble Banku S.A. W obu przypadkach umowy pozostają ważne i nie ulegają rozwiązaniu z mocy prawa. W przypadku przeniesienia obszaru działalności związanego z danymi usługami na VeloBank S.A., umowy zawarte w związku z tym obszarem również podlegają przeniesieniu. 

Czy można wypowiedzieć umowę zawartą z bankiem w restrukturyzacji przymusowej?  

 • Zawieszenie prawa do jednostronnego wypowiadania umów. BFG może zawiesić prawa innych podmiotów do jednostronnego wypowiadania umów wobec podmiotu poddawanemu restrukturyzacji na okres co najmniej 24 h od momentu ogłoszenia restrukturyzacji. Nie wszystkie uprawnienia do wypowiedzenia umowy mogą podlegać zawieszeniu – niektóre mogą zostać wyłączone w ogóle. 
 • Strona umowy zawartej z podmiotem w restrukturyzacji nie może wypowiedzieć umowy ani odstąpić od niej z powodu wszczęcia przymusowej restrukturyzacji lub wykonywania przez Fundusz wobec podmiotu w restrukturyzacji uprawnień wynikających z ustawy, jeżeli są spełniane świadczenia główne wynikające z umowy oraz są wykonywane zobowiązania umowne w zakresie ustanowienia zabezpieczenia. 
 • Jeżeli prawa i zobowiązania z tytułu umowy zawartej z podmiotem w restrukturyzacji zostały przeniesione do instytucji pomostowej lub podmiotu trzeciego (np. VeloBank S.A.), strona takiej umowy może wypowiedzieć umowę albo odstąpić od niej wyłącznie w przypadku, gdy po przeniesieniu są spełnione przesłanki wszczęcia postępowania sądowego mającego na celu dochodzenie roszczenia z umowy. 
 • BFG nie może zawiesić prawa do wypowiedzenia w odniesieniu do umowy o uczestnictwo w systemie płatności lub systemie rozrachunku, a także umów zawartych w związku z uczestnictwem w takim systemie, przysługującego podmiotowi prowadzącemu ten system, uczestnikowi tego systemu, kontrahentowi centralnemu, Narodowemu Bankowi Polskiemu lub bankowi centralnemu państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska. 
 • Wszczęcie przymusowej restrukturyzacji a wypowiedzenie umowy przez kontrahenta podmiotu w restrukturyzacji. W przypadku wykonywania istotnych postanowień umowy przez podmiot w restrukturyzacji lub podmioty grupy, wszczęcie przymusowej restrukturyzacji, jak również decyzje podejmowane przez BFG w jej ramach oraz skutki tych decyzji, nie stanowią dla drugiej strony umowy zawartej przez podmiot w restrukturyzacji podstawy do wypowiedzenia, odstąpienia, wstrzymania wykonania lub dokonania zmiany umowy oraz dokonania potrącenia lub kompensaty w przypadku umów: 
 1. zawartych przez podmiot zależny od podmiotu w restrukturyzacji, w przypadku gdy podmiot w restrukturyzacji zabezpiecza wykonanie zobowiązań z tytułu umowy, 
 2. zawartych przez podmiot grupy, jeżeli te postanowienia odnoszą się do niewykonania zobowiązań przez inny podmiot grupy; 
 3. wykonywania praw wynikających z zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tych umów, w tym postanowień dotyczących niewykonania zobowiązań przez inny podmiot grupy; 
 4. ograniczania lub żądania ograniczenia praw podmiotu w restrukturyzacji lub podmiotów grupy wynikających z umów, w tym postanowień umowy dotyczących niewykonania zobowiązań, przez inny podmiot grupy. 
 • Zastrzeżenia umowne dające drugiej stronie uprawnienie do rozwiązania umowy w  przypadku objęcia banku przymusową restrukturyzacją są nieważne z mocy prawa (art. 156 ust. 3 ustawy o BFG) 
 • Wszczęcie przymusowej restrukturyzacji nie jest przeszkodą do skorzystania przez drugą stronę umowy z podmiotem w restrukturyzacji z prawa wypowiedzenia umowy, wykonania praw wynikających z zabezpieczenia czy ograniczenia praw podmiotu w restrukturyzacji, jeżeli przesłanką do skorzystania z tych uprawnień jest inna okoliczność niż fakt wszczęcia przymusowej restrukturyzacji.

BFG może rozwiązać, bez zachowania terminu wypowiedzenia i bez odszkodowania umowy: 

 1. zlecenia lub komisu, w których podmiot w restrukturyzacji był przyjmującym zlecenie lub komisantem; 
 2. agencyjne, w których podmiot w restrukturyzacji był agentem; 
 3. użyczenia; 
 4. pożyczki lub kredytu, jeżeli przedmiot pożyczki lub kredytu nie został oddany do dyspozycji pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy; 
 5. o udostępnienie skrytek sejfowych lub umowy przechowania; 
 6. rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych, o prowadzenie rachunku zbiorczego lub umowy ubezpieczenia majątkowego; 
 7. leasingu, w których podmiot w restrukturyzacji jest korzystającym z rzeczy; 
 8. najmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli przedmiot umowy nie został wydany. 

 

BFG może w drodze jednostronnej decyzji przedłużyć termin wykupu lub zapłaty albo zawiesić spłatę niektórych zobowiązań. Dotyczy to następujących kategorii zobowiązań: 

 1. z tytułu środków gwarantowanych; 
 2. zabezpieczonych, w tym zobowiązań z tytułu listów zastawnych oraz zobowiązań w postaci instrumentów finansowych, które stanowią integralną część puli zabezpieczonej zgodnie z prawem właściwym w sposób podobny do listów zastawnych; 
 3. wynikających z posiadania przez podmiot w restrukturyzacji praw majątkowych lub środków pieniężnych należących do klientów, w tym zdeponowanych w ich imieniu przez fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne, pod warunkiem, że takie prawa majątkowe lub środki podlegają ochronie zgodnie z Prawem Upadłościowym; 
 4. wynikających ze stosunku powierniczego między podmiotem w restrukturyzacji, a innym podmiotem, pod warunkiem, że takie zobowiązanie podlega ochronie na mocy Prawem Upadłościowym lub KC; 
 5. wobec banków krajowych, banków zagranicznych, innych instytucji kredytowych oraz firm inwestycyjnych, o pierwotnym terminie wymagalności krótszym niż 7 dni, z wyjątkiem zobowiązań pomiędzy podmiotami należącymi do tej samej grupy; 
 6. wynikających z uczestnictwa w systemach płatności, systemach rozrachunku lub zobowiązań wobec operatorów tych systemów lub ich uczestników powstałych w wyniku uczestnictwa w takim systemie, które staną się wymagalne w terminie krótszym niż 7 dni; 
 7. wobec pracowników, w szczególności wynikających z należnego wynagrodzenia i świadczeń emerytalnych, z wyjątkiem zobowiązań wynikających ze zmiennych składników wynagrodzenia, które nie są regulowane przez układ zbiorowy pracy; 
 8. wobec wierzycieli, wynikających z dostawy towarów i świadczenia usług, które mają istotne znaczenie dla bieżącej działalności podmiotu w restrukturyzacji, w tym usług informatycznych, usług użyteczności publicznej oraz usług najmu, obsługi oraz utrzymania budynków i pomieszczeń; 
 9. wobec organów podatkowych i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych; 
 10. z tytułu składek na rzecz Funduszu oraz innych oficjalnie uznanych systemów gwarantowania. 

BFG nie może umorzyć tych zobowiązań ani ich konwertować. 

Jak możemy Państwu pomóc? 

 • Zapewnimy przegląd umów zawartych z Bankiem w celu identyfikacji klauzul mogących
  w ocenie BFG wpływać na uniemożliwienie celów restrukturyzacji i które mogą stać się bezskuteczne lub nieważne z mocy prawa; 
 • Doradzimy w zakresie aneksowania umów zawartych z GetinNoble Bank S.A. w celu dostosowania ich do okoliczności rebrandingu przy jednoczesnym zachowaniu obostrzeń wynikających z ustawy o BFG; 
 • Doradzimy w zakresie rozwiązania współpracy z Bankiem oraz pomoc we wskazaniu przyczyn rozwiązania umowy innych niż przejście Banku w stan restrukturyzacji; 
 • Doradzimy w zakresie nawiązania współpracy z bakami pomagającymi w przeprowadzeniu restrukturyzacji i zrzeszonymi wokół Systemu Ochrony Banków Komercyjnych S.A., utworzonego przez osiem działających w Polsce banków komercyjnych: ING Bank Śląski S.A., Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
  i Santander Bank Polska S.A. w celu kontynuowania obowiązków wynikających z zawartych przez Klienta umów; 
 • Pomożemy w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej wynikających z braku regulacji zobowiązań ciążących na Banku (np.: zaniechanie wypłaty wynagrodzenia za świadczenie usług, niedopełnianie obowiązków informacyjnych, inne naruszenia postanowień umowy); 
 • Pomożemy w prowadzeniu dialogu pomiędzy BFG, KNF, bankiem w restrukturyzacji a usługodawcą Banku w celu realizacji celów restrukturyzacji Banku przy jednoczesnym uwzględnieniu celów biznesowych klienta SSW – np. pomoc w stworzeniu synergii biznesowych w przypadku podjęcia przez BFG decyzji o zawieszeniu spłaty zobowiązań Banku wynikających z umów na dostawę usług. 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami z Zespołu Financial Institutions: Karol Rajewski, Malwina Walenda. 

W kwestiach procesowych wsparciem służy Janusz Mazurek z Zespołu Litigation. 

Wróć do