ASI – alternatywa dla „klasycznych” funduszy inwestycyjnych?

Alternatywa spółka inwestycyjna (ASI) staje się coraz bardziej popularna. W 2017 roku KNF zarejestrował łącznie 4 zarządzających ASI, w 2018 roku już 75. W pewnych przypadkach ASI może stanowić alternatywę dla funduszy inwestycyjnych typu FIZ/FIZAN zarządzanych przez TFI.

Czym jest ASI?

ASI, jako podmiot regulowany, pojawiła się w wyniku implementacji prawa unijnego do polskiego porządku prawnego. ASI jest formą wykorzystywaną w szczególności przez fundusze venture capital (w dużej mierze z uwagi na działalność Polskiego Funduszu Rozwoju). Może służyć także jako platforma inwestycyjna dla tzw. klubów inwestorskich, jako inicjatyw o charakterze zamkniętym, angażujących uprzednio znanych sobie inwestorów, decydujących się na wspólne lokowanie środków w wybrane inicjatywy. W niektórych przypadkach ASI może funkcjonować także jako spółka jednoosobowa.

ASI prowadzi działalność inwestycyjną, czyli polegającą na lokowaniu aktywów zebranych od inwestorów, w interesie tych inwestorów. Zarządzanie ASI należy do samej ASI (w przypadku tzw. wewnętrznie zarządzających ASI) albo spółek kapitałowych działających jako komplementariusz ASI (w przypadku zewnętrznie zarządzających ASI).

Jakie obowiązki regulacyjne dotyczą ASI?

Jeżeli wartość aktywów ASI nie przekracza 100 milionów euro (w przypadku ASI niestosujących dźwigni finansowej 500 milionów euro):

·         zarządzający ASI podlega wyłącznie wpisowi do rejestru KNF;

·         nie ma wymogów co do minimalnego kapitału początkowego ani poziomu kapitałów własnych;

·         nie wymaga się angażowania depozytariusza;

·         nie stosuje się specyficznych wymagań co do składu zarządu;

·         nie ma obowiązku zatrudniania doradcy inwestycyjnego;

·         nie ma obowiązku raportowania zmian w strukturze akcjonariuszy/wspólników;

·         obowiązki informacyjne oraz sprawozdawcze wobec KNF są ograniczone.

W takich przypadkach zarządzanie ASI nie wymaga stałego angażowania podmiotów spoza struktury kapitałowej. Zarządzający ASI realizuje zadania zbliżone do zadań TFI wobec funduszy FIZ, a przy zachowaniu wskazanego powyżej progu wartości aktywów nie ma obowiązku posiadania depozytariusza ani angażowania niezależnego podmiotu wyceniającego. Obowiązki w zakresie raportowania są bardziej ograniczone w porównaniu do klasycznych FIZ. To zaś może przekładać się na ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności inwestycyjnej.

ASI podatkowo

Od 1 stycznia br. wprowadzono przepisy ograniczające podwójne opodatkowanie dla ASI.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 58a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane w roku podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), pod warunkiem że alternatywna spółka inwestycyjna, która zbywa udziały (akcje), posiadała przed dniem zbycia bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

W takich przypadkach zbycie akcji (udziałów) w spółkach należących do ASI może być wolne od podatku.

Powyższe preferencje podatkowe stanowią krok w dobrym kierunku i na pewno będą sprzyjać dalszemu wzrostowi popularności ASI w Polsce.

 

Jeśli masz pytania, chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania ASI – skontaktuj się z nami.

Katarzyna Solarz

Partner, lider praktyki Prawo korporacyjne

Szymon Okoń

Partner, lider praktyki Rynki kapitałowe

Wróć do