dr Szymon Okoń

dr Szymon Okoń

General Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Rynki kapitałowe

Specjalizacje dodatkowe

Bankowość i finanse,
Fuzje i przejęcia

Wybrane projekty

Doradzał WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w procesie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze-out), zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji z obrotu na NewConnect.

Brał udział w projekcie utworzenia i ustalenia zasad zarządzania funduszem inwestycyjnym (docelowe aktywa ok. 500 mln PLN) w jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych (w tzw. formule white label), dla jednego z uznanych i doświadczonych zarządzających funduszami hedgingowymi w Nowym Jorku i Londynie

Doradzał w procesie emisji obligacji przez spółkę z branży meblowej (spółka notowana na GPW), który obejmował przygotowanie pakietu dokumentów związanych z emisją, w tym dokumentów zabezpieczeń, postępowanie przed KDPW oraz GPW (obligacje zostały wprowadzone do notowań na rynku Catalyst)

Doradzał przy dochodzeniu roszczeń klienta banku szwajcarskiego przeciwko jednej z największych platform działających na rynku FOREX usytuowanej w Wielkiej Brytanii

Uczestniczył w procesie emisji obligacji spółki z branży biopaliw, obejmującym ustanowienie i administrowanie zabezpieczeniami w kilku jurysdykcjach (w tym niemiecki dług gruntowy, zastawy na akcjach spółek niemieckich, umowy cesji z umów ubezpieczenia, umowy podporządkowania)

Doradzał w procesie emisji obligacji  przez spółkę z branży budowlanej (spółka notowana na GPW), który obejmował przygotowanie pakietu dokumentów związanych z emisją, negocjacje z instytucjami finansowymi, postępowanie przed KDPW oraz GPW (obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst

Brał udział w procesie pozyskania finansowania akwizycyjnego na kwotę 55 mln PLN oraz kredytu obrotowego na kwotę 7,5 mln PLN dla spółki z grupy Paged S.A., notowanej na GPW (negocjacje i wsparcie w procesie uzgodnienia pakietu dokumentacji kredytowej w standardzie LMA obejmującej umowę kredytową wraz z zabezpieczeniami)

Doradzał przy zbyciu wierzytelności przez jeden z największych banków zagranicznych działających w Polsce za pośrednictwem funduszu sekurytyzacyjnego

Uczestniczył w audycie obecnej i planowanej struktury funduszu private equity (inwestującego w średniej wielkości przedsiębiorstwa z regionu CEE, który zainwestował ponad 600 mln EUR w ponad 40 inwestycji w 10 krajach), ukierunkowanym na dostosowanie do wymogów wynikających dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) (AIFMD)

Brał udział w procesie przygotowania prospektu emisyjnego spółki ASM Group S.A. świadczącej kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży, notowanej obecnie na rynku NewConnect

Świadczył kompleksowe doradztwo prawne spółce Krynica Vitamin S.A. w procesie pierwszej oferty publicznej, w tym sporządzał prospekt emisyjny oraz reprezentował spółkę w postępowaniu przed KNF, KDPW oraz GPW

Uczestniczył w procesie emisji obligacji przez Famur S.A. (spółka notowana na GPW), który obejmował przygotowanie pakietu dokumentów związanych z emisją (program emisji obligacji do 500 mln PLN), postępowanie przed KDPW, GPW i Bondspot (obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst)

Uczestniczył w procesie emisji obligacji przez Medort S.A., który obejmował przygotowanie pakietu dokumentów związanych z emisją (program emisji obligacji do 100 mln PLN), postępowanie przed KDPW, GPW i Bondspot (obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst)

Doradzał w procesie pozyskania finansowania na kwotę 70 mln PLN na refinansowanie długu z obligacji dla spółki z grupy Paged S.A., notowanej na GPW (negocjacje i wsparcie w procesie uzgodnienia pakietu dokumentacji kredytowej w standardzie LMA obejmującej umowę kredytową wraz z zabezpieczeniami)

Brał udział w procesie sporządzania prospektu emisyjnego PGS Software S.A., jednej z największych spółek IT w Polsce, notowanej obecnie na rynku NewConnect oraz reprezentował spółkę w postępowaniu przed KNF oraz GPW

Uczestniczył w procesie pozyskania finansowania na kwotę 85 mln PLN (kredyt budowlany, kredyt inwestycyjny, kredyt na finansowanie podatku VAT) w związku z przedsięwzięciem deweloperskim polegającym na budowie obiektu biurowo-usługowego klasy A (negocjacje i wsparcie w procesie uzgodnienia pakietu dokumentacji kredytowej w standardzie LMA obejmującej umowę kredytową wraz z zabezpieczeniami)

Doradzał spółce PlayWay S.A. zajmującej się produkcją gier mobilnych i komputerowych w procesie pierwszej oferty publicznej, w tym przygotował prospekt emisyjny oraz reprezentował spółkę w postępowaniu przed KNF, KDPW oraz GPW

Pracował przy procesie emisji obligacji przez Vantage Development S.A. (spółka notowana na GPW), emisja obligacji na kwotę 50 mln PLN, postępowanie przed KDPW

Uczestniczył w procesie emisji obligacji przez Eurocent S.A., który obejmował przygotowanie pakietu dokumentów związanych z emisją (program emisji obligacji do 8 mln PLN)

Doradza w procesie pozyskania finansowania na kwotę 110 mln PLN (limit kredytowy wielocelowy) przez jedną ze spółek z grupy z branży meblowej, notowanej na GPW

Bierze udział w procesie sporządzania prospektu emisyjnego T-Bull S.A., spółki zajmującej się produkcją gier mobilnych, notowanej obecnie na rynku NewConnect oraz reprezentuje spółkę w postępowaniu przed KNF oraz GPW

Artykuły