Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z SARS-CoV-2 i pracą zdalną

Z art. 226 Kodeksu pracy wynika obowiązek dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Ocena ryzyka zawodowego wymaga aktualizacji, jeśli pojawiają się nowe czynniki, które mogą mieć wpływ na zwiększenie zagrożeń na danym stanowisku pracy. Do takich czynników można zaliczyć w szczególności: SARS-CoV-2 oraz przejście na pracę zdalną.

SARS-CoV-2

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia na stanowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U.2020.2234), która weszła w życie 29 grudnia 2020 roku wprost nakłada obowiązek aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na jakie jest – lub może być – narażony pracownik w związku z występowaniem SARS-CoV-2 w środowisku pracy.

Pracodawcy powinni w szczególności przyjrzeć się ocenom ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, gdzie ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 jest podwyższone, tj. tam, gdzie dochodzi do bezpośredniej obsługi klientów czy na stanowiskach, gdzie pracownicy mają ze sobą częsty kontakt.

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk narażonych na kontakt z SARS-CoV-2 powinna zostać dokonana w terminie do 28 stycznia 2021 roku.

Przejście na pracę zdalną

Zmiana sposobu świadczenia pracy ze stacjonarnej na zdalną również wiąże się z szeregiem wyzwań i nowych ryzyk zawodowych, na które może być narażony pracownik we własnym domu.

Kluczowe ryzyka wynikające z pracy zdalnej związane są z nieergonomicznym stanowiskiem pracy, nieprawidłowym oświetleniem czy wpływem odosobnienia na zdrowie psychiczne pracownika. To wszystko powinno zostać wzięte pod uwagę przez podmioty stosujące pracę zdalną.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

W przypadku kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy jest wysoce prawdopodobne, że inspektor sprawdzi czy pracodawca dokonał aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Brak aktualizacji oceny ryzyka zawodowego może skutkować grzywną w wysokości nawet do 30.000 zł.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Wesprzemy Państwa na każdym etapie procesu aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, w tym w szczególności w zakresie:

  • wskazania stanowisk pracy, dla których powinno się przeprowadzić aktualizację;
  • identyfikacji potencjalnych zagrożeń;
  • oszacowania ryzyka na danym stanowisku pracy;
  • udokumentowania ryzyka zawodowego;
  • poinformowania pracowników o aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na ich stanowisku pracy.

Wróć do