ZUS ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek. Co zrobić w razie kumulacji pomocy?

Od 20 września 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie ponowne rozpatrywanie wniosków o zwolnienie ze składek ZUS za okres od marca do maja tego roku. Dotyczy to przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 49 osób, którzy do 30 czerwca złożyli wnioski o zwolnienie z ZUS, ale nie uzyskali go ze względu na nadpłaty, które zaliczono na poczet należnych składek.

Ponowne rozpatrzenie wniosków nastąpi z urzędu – bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez przedsiębiorcę.

Na powyższe powinni zwrócić szczególną uwagę przedsiębiorcy, którzy w okresie od marca do maja 2020 r. skorzystali z dofinansowania do pensji pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g) lub Funduszu Pracy (15zzb) i którzy w ramach tego wsparcia otrzymali środki na pokrycie części składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku tych przedsiębiorców może dojść do niedopuszczalnej kumulacji pomocy.

W związku z powyższym, przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie na podstawie art. 15g lub art. 15zzb Tarczy Antykryzysowej, i którzy złożyli wniosek o zwolnienie ze składek, powinni ustalić, która forma wsparcia jest dla nich korzystniejsza oraz stosownie do tego, co okaże się bardziej korzystne:

  • cofnąć wniosek o zwolnienie ze składek na ZUS albo
  • po otrzymaniu decyzji z ZUS zwalniającej ze składek, poinformować WUP lub PUP, skorygować rozliczenie oraz zwrócić nienależną część wsparcia.

Wróć do