Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 r. Skutki dla pracodawców

16 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, co będzie oznaczać koniec obowiązywania niektórych rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z epidemią SARS-CoV-2. 

Urlopy wypoczynkowe 

Już tylko do 30 czerwca 2023 r. możliwe jest udzielenie pracownikom do 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów. 

Badania medycyny pracy 

Od 1 lipca 2023 powraca obowiązek przeprowadzania: 

  • badań okresowych medycyny pracy; 
  • badań pracowników narażonych na czynniki szkodliwe; 
  • badań kierowców przewidzianych w ustawie o transporcie drogowym. 

Powyższe badania oraz badania medycyny pracy, które zostały, zgodnie z tymczasowymi przepisami „covidowymi” wykonane w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego przez lekarza innej specjalności niż medycyna pracy należy uzupełnić w terminie 180 dni od zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. 

Szkolenia BHP 

Od 1 lipca 2023 r. nie będzie możliwości przeprowadzania szkolenia wstępnego BHP w formule zdalnej. Wyjątek dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjno-biurowym, którzy uzgodnili możliwość wykonywania pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę. 

Pracodawcy powinni uzupełnić szkolenia okresowe BHP, których termin wypadał w okresie stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub 30 dni po ich odwołaniu. Termin na uzupełnienie tych szkoleń wynosi 60 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. 

Wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji 

Już tylko do 30 czerwca 2023 r. firmy mają możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia (zarówno stosunku pracy jak i umów cywilnoprawnych). Po tym terminie wypowiadalne będą tylko te umowy, których treść wyraźnie przewiduje możliwość ich wcześniejszego wypowiedzenia. 

Koniec przedłużeń dotyczących legalności pobytu i pracy cudzoziemców 

31 lipca 2023 r. wygasną przedłużone tytuły umożliwiające legalny pobyt i pracę w Polsce.  

Do tej daty firmy oraz cudzoziemcy powinni złożyć odpowiednie wnioski w celu przedłużenia legalności pobytu i zatrudnienia w Polsce. 

Powyższe nie dotyczy obywateli Ukrainy, których status regulowany jest odrębnymi przepisami. 

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu! 

Wróć do