Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ma to związek z unijną Dyrektywą 2018/957, wprowadzającą szereg zmian i nakładającą nowe obowiązki na państwa członkowskie UE. Zmiany mają wejść w życie najpóźniej 30 lipca 2020 roku.

Ustawa ma zastosowanie do pracodawców zagranicznych, delegujących pracowników do Polski. W stosunku do pracodawców polskich, którzy delegują swoich pracowników do innych krajów UE/EOG, zastosowanie znajdą analogiczne regulacje wdrażające Dyrektywę, obowiązujące w kraju oddelegowania.

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć m.in.:

 1. Minimalne warunki zatrudnienia. Wybrane warunki zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski nie mogą być gorsze od tych wynikających z polskich regulacji prawnych oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Dotyczyć to będzie w szczególności:
  – norm i wymiaru czasu pracy oraz odpoczynku;
  – urlopu wypoczynkowego;
  – wynagrodzenia za pracę (w rozumieniu wszystkich składników wynagrodzenia, a nie jedynie płacy minimalnej jak dotychczas);
  – BHP;
  – kosztów podróży służbowych na i z terytorium Polski.
  Minimalne warunki zatrudnienia obowiązywać będą przez pierwsze 12 miesięcy delegowania. Okres ten może zostać wydłużony do 18 miesięcy na podstawie umotywowanego powiadomienia składanego do PIP.
  Do zadań PIP należeć będzie informowanie zainteresowanych o minimalnych warunkach zatrudnienia wynikających z powszechnych przepisów prawa.
 2. Przejście na polskie przepisy prawa pracy. Jeśli delegowanie do Polski trwać będzie dłużej niż 12 (18) miesięcy, do zagranicznego pracownika znajdą zastosowanie pozostałe przepisy polskiego prawa pracy z wyłączeniem:
  – zasad i trybu zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz stosowania zakazów konkurencji;
  – PPE/PPK.
 3. Obliczanie okresów delegowania. Przy obliczaniu łącznego okresu delegowania bierze się pod uwagę okres delegowania wszystkich pracowników delegowanych kolejno do Polski do wykonania tego samego zadania w tym samym miejscu. Należy tutaj brać pod uwagę tożsamość świadczonej pracy oraz adresy miejsca jej świadczenia.
 4. Dokumentacja wynagrodzenia. Pracodawca delegujący pracownika do Polski będzie musiał okazać w trakcie kontroli dokumenty określające wysokość wynagrodzenia pracownika w rozbiciu na łatwo identyfikowalne składniki wynagrodzenia, a nie – jak dotychczas – w zakresie łącznego wynagrodzenia.
 5. Przepisy przejściowe. W przypadku oddelegowania do Polski trwającego w dniu wejścia w życie zmian, pracownikowi takiemu należy zapewnić minimalne warunki zatrudnienia przez okres 18 miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia tego oddelegowania. Po przekroczeniu tego okresu, pracownik zagraniczny powinien zostać objęty pozostałymi przepisami polskiego prawa pracy.

Jak możemy pomóc?

 • Przeanalizujemy aktualne warunki oddelegowania zagranicznych pracowników do Polski i możemy dostosować je do wymogów wynikających z dyrektywy oraz nowych przepisów krajowych;
 • We współpracy z zagranicznymi doradcami pomożemy w ustrukturyzowaniu oddelegowania polskich pracowników do innych krajów UE/EOG.

Wróć do