News / Aktualności / Pojedyńcze wpisy

Kolejne zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy z dnia 7 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, którego głównym założeniem jest wprowadzenie szeregu zmian w zakresie legalizowania pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Celem planowanych zmian jest przede wszystkim usprawnienie i ułatwienie procedur związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce oraz poprawienie wydolności pracy urzędów wojewódzkich.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z projektowanych zmian.

Jednocześnie przypominamy, że:

 • 26 stycznia 2024 r. na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawił się komunikat o zawieszeniu udziału MSZ w programie Poland Business Harbour.
  • Obecnie cudzoziemcy poszukujący zatrudnienia w branży IT w Polsce mogą aplikować o wizy na zasadach ogólnych.
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało jednocześnie, że rozpocznie prace nad usprawnieniem procedur wizowych dla przedstawicieli sektora gospodarczego, w szczególności w branżach najbardziej pożądanych w polskiej gospodarce.
 • Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony do 30 czerwca 2024 r.

Najważniejsze projektowane zmiany:

Elektronizacja postępowań

 • Zmiana sposobu składania wniosków o zezwolenia na pobyt (zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE) z osobistego (w urzędzie) lub za pośrednictwem poczty na wnioski online w za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw (MOS)
 • Cudzoziemiec będzie musiał stawić się osobiście w urzędzie w przypadku pobierania odcisków linii papilarnych lub w celu okazania oryginałów dokumentów

Brak stempla w paszporcie

 • Zastąpienie stempla w paszporcie stanowiącym potwierdzenie złożenia wniosku i tym samym legalną podstawę pobytową do czasu rozpatrzenia wniosku zaświadczeniem elektronicznym potwierdzającym złożenie wniosku online

Wdrożenie przepisów dyrektywy unijnej 2021/1883 z dnia 20 października 2021 r. w zakresie Niebieskiej Karty UE (zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji)

 • Uproszczenie wymogów do uzyskania Niebieskiej Karty UE (m.in. skrócenie wymogu dot. długości umowy z 1 roku do 6 miesięcy, zmiana brzmienia definicji „wyższych kwalifikacji zawodowych”)
 • Swoboda w zmianie pracodawcy (Niebieska Karta UE jako zezwolenie „generalne”, a nie zezwolenie wydawane na konkretnego pracodawcę i konkretne stanowisko)
 • Uprawnienie dla posiadaczy Niebieskiej Karty UE do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy

Uproszczenie procedury składania wniosku o połączenie z rodziną lub zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela RP lub obywatela państwa członkowskiego UE

 • Umożliwienie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez członka rodziny zamieszkującego już na terytorium Polski w sytuacji, gdy cudzoziemiec, którego wniosek dotyczy, przebywa poza granicami Polski

Wydłużenie okresu ważności dokumentów wydawanych beneficjentom ochrony międzynarodowej

 • Wydłużenie okresu ważności dokumentów wydawanych cudzoziemcom z nadanym statusem uchodźcy z okresu 3 lat na okres 5 lat oraz okresu ważności dokumentów wydawanych cudzoziemcom, którym udziela się ochronę uzupełniającą, z okresu 2 lat na okres 3 lat

Kiedy możemy spodziewać się ustawy? Rada Ministrów planuje przyjąć projekt ustawy w drugim kwartale 2024 roku.

Zapraszamy również do kontaktu, jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Wróć do