Zmiany w dokumentacji pracowniczej i świadectwie pracy oraz nowe wzory wniosków dotyczących uprawnień rodzicielskich

W dniu 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa wdrażająca do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy UE – tzw. dyrektywę work-life balance oraz dyrektywę informacyjną.  

W związku z nowelizacją Kodeksu Pracy przyjęto trzy rozporządzenia zmieniające: 

 1. rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które weszło w życie 17 maja; 
 2. rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków, które weszło w życie 18 maja 
 3. rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które wejdzie w życie 23 maja. 

 

1. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej 

Rozporządzenie rozszerza katalog dokumentów, które pracodawca przechowuje w części B akt pracowniczych o nowe wnioski pracownicze: 

 • wniosek o lepsze warunki zatrudnienia; 
 • wniosek o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem; 
 • wniosek wraz z dokumentacją dotyczący elastycznej organizacji pracy dla pracowników – rodziców dzieci do lat 8. 

Uzupełniony został również katalog dokumentów w sprawach związanych ze stosunkiem pracy o: 

 • wniosek o zwolnienie z powodu siły wyższej; 
 • wniosek o urlop opiekuńczy.  

Zaktualizowane zostało również brzmienie przepisu dotyczącego oświadczeń pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 8 (poprzednio do lat 4).  

 

2. Rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków 

Nowe rozporządzenie dostosowuje do znowelizowanych przepisów kodeksu pracy wytyczne dotyczące składania wniosków z zakresu nowych uprawnień pracowniczych. Na podstawie nowego rozporządzenia pracodawcy mogą opracować nowe wzory wniosków. Ułatwi to proces składania wniosków przez pracowników, którzy mogą skorzystać z takich uprawnień jak urlop rodzicielski, czy też urlop ojcowski. 

 

3. Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy  

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w świadectwie pracy pracodawca będzie wskazywał wykorzystaną w danym roku kalendarzowym: 

 • liczbę dni lub godzin zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej; 
 • liczbę dni urlopu opiekuńczego; 
 • liczbę dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej. 

Rozporządzenie zawiera również nowy wzór świadectwa pracy. 

W czym możemy pomóc? 

 • przygotowanie wzorów nowych wniosków; 
 • audyt i aktualizacja wewnętrznych regulaminów oraz procedur. 

Wróć do