Zmiany w cenach transferowych w Polskim Ładzie

Z dniem 31 sierpnia upływa termin na zgłaszanie uwag do projektu zmian podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Projekt ten wprowadza szereg istotnych zmian w przepisach o cenach transferowych do ustawy o CIT oraz ustawy o PIT.

W załączniku przedstawiamy szczegółowe uwagi, które SSW Pragmatic Solutions zgłosiło do Ministerstwa Finansów w ramach konsultacji publicznych dot. zmian w cenach transferowych – Pobierz Uwagi SSW.

Poniżej przedstawiamy natomiast streszczenie najważniejszych zmian w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu:

  1. [terminy] wydłużenie terminów na przygotowanie Local File z końca 9. do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego oraz TPR z końca 9. do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
  2. [korekty TP] potwierdzenie prawa do wykorzystania dowodów księgowych jako alternatywy dla pisemnego oświadczenia o dokonaniu korekty przez drugą stronę transakcji;
  3. [master file] likwidacja porogu 200 mln zł skonsolidowanego przychodu dot. obowiązku sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych;
  4. [progi dokumentacyjne] doprecyzowano, że w przypadku ubezpieczeń i reasekuracji próg jest liczony od sumy ubezpieczenia, w przypadku depozytu – od kapitału, a w przypadku umów spółek niebędących osobami prawnymi – od łącznej wartości wniesionych wkładów;
  5. [zwolnienia dokumentacyjne] zwolnienie z obowiązku sporządzenia Local File dla tzw. czystych refaktur (po spełnieniu szeregu warunków ustawowych) oraz pożyczek objętym safe harbour;
  6. [zwolnienia z analiz porównawczych] zaproponowano możliwość odstąpienia od sporządzania analiz porównawczych albo analiz zgodności dla transakcji kontrolowanych zawieranych przez mikro lub małych przedsiębiorców, a także dla transakcji innych niż transakcje kontrolowane, zawierane przez podatników z niepowiązanymi kontrahentami, którzy mogą mieć rozliczenia z rajami podatkowymi (nowe przepisy od 1 stycznia 2021 r.);
  7. [oświadczenie TP] przeniesienie oświadczenia o Local File oraz rynkowości stosowanych cen transferowych do TPR oraz zmiana treści oświadczenia (potwierdzenie zgodności Local File ze stanem rzeczywistym zamiast potwierdzenia sporządzenia Local File);
  8.   [TPR] rezygnacja z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, który obowiązany jest do złożenia TPR za spółkę;
  9. [ORD-U] wprowadza się zwolnienie ze składania ORD-U jeśli podatnik będzie zobowiązany do złożenia TPR i nie dokonują transakcji z kontrahentami z rajów podatkowych;
  10. [KKS] wprowadza się całkowicie nową sankcję za niesporządzenie lub sporządzenie niezgodnie ze stanem rzeczywistym dokumentacji cen transferowych w najwyższej możliwej wysokości, tj. 720 stawek dziennych (ok. 25 mln zł) grzywny.

Co istotne, Ministerstwo Finansów nie zawarło w projekcie ustawy żadnych zmian zgłaszanych przez podatników w zakresie restrykcyjnych przepisów dot. rajów podatkowych, obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Wejście w życie powyższych zmian będzie wiązało się z koniecznością dokonania przeglądu obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Z całą pewnością można stwierdzić, że wzrosną one w zakresie sporządzania Master File oraz tzw. transakcji rajowych, które w wielu przypadkach nie mają nic wspólnego z rajami podatkowymi, a mimo to podatnicy będą zobowiązani do wdrożenia żmudnego procesu weryfikacji kontrahentów.

Wróć do