Zmiany ograniczeń – czyli co nowego wprowadza Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020

W dniu 2 maja 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii („Rozporządzenie”). W ramach kolejnego etapu tzw. odmrażania gospodarki, Rozporządzenie wprowadza szereg ważnych zmian, łagodząc częściowo obowiązujące do tej pory restrykcje.

Poniżej przedstawiamy Państwu podsumowanie kluczowych kwestii z pespektywy pracodawców:

Obowiązki pracodawców

Utrzymane zostały obowiązki pracodawców do:

  1. zapewnienia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia – rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk;
  2. zapewnienia, aby odległość między stanowiskami pracy wynosiła co najmniej 1,5m.
   • W przypadku gdy zapewnienie odległości między stanowiskami nie jest możliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy – należy zapewnić środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Przywrócenie działalności centrów handlowych

Przywrócono możliwość prowadzenia działalności w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2. Działalność ta nie została jednak przywrócona w pełnym zakresie i niektóre rodzaje działalności pozostają w dalszym ciągu objęte zakazem (np. działalność agentów turystycznych i organizatorów turystyki czy obiektów gastronomicznych w zakresie konsumpcji na miejscu), a działalność na tzw. „wyspach handlowych” dopuszczona jest jedynie w przypadku spełnienia określonych warunków.

Ustanowiono ponadto następujące zasady dotyczące centrów handlowych:

  1. Jednocześnie w obiekcie może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15m2 powierzchni, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi;
  2. Osoby przebywające obiekcie obowiązane są nosić rękawiczki jednorazowe podczas zakupu towarów lub usług.
   • Obowiązek zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk spoczywa na obiektach handlowych.
  3. Należy co najmniej raz na godzinę dokonywać dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi;
  4. Zniesiono tzw. „godziny dla seniorów” 10:00-12:00.

Zakaz prowadzenia określonych rodzajów działalności

Od dnia 4 maja 2020 r. dopuszczono prowadzenie usług hotelarskich z ograniczeniami w zakresie przygotowywania i podawania gościom posiłków.

Utrzymano ponadto w mocy zakaz prowadzenia określonego rodzaju działalności – np. działalności gastronomicznej z konsumpcją na miejscu, działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi, działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach itd. Działalności, które pozostają objęte zakazem, mają być przedmiotem odmrażania gospodarki w kolejnych etapach, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.

Kwarantanna – nowe zasady przy przekraczaniu granicy RP

Z dniem 4 maja 2020 r. zniesiono obowiązek poddania się kwarantannie w stosunku do osób przekraczających granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach oraz wobec uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym. Zniesienie tego obowiązku umożliwi ponowne podjęcie pracy tysiącom osób pracujących i mieszkających po różnych stronach granicy RP. Zgodnie z Rozporządzeniem:

  1. osoby te powinny udokumentować przy przekraczaniu granicy państwowej fakt wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobierania nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.
  2. zniesienie obowiązku poddania się kwarantannie nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny oraz wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Osoba niekwalifikująca się na ww. wyjątek i tym samym skierowana do odbycia kwarantanny obowiązana jest poinformować pracodawcę o jej odbywaniu. Za okres trwania kwarantanny osobie tej przysługuje wynagrodzenie chorobowe / zasiłek chorobowy, po złożeniu pracodawcy pisemnego oświadczenia o odbyciu kwarantanny, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Pracodawca może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Zakaz organizowania zgromadzeń / imprez / spotkań

Rozporządzenie utrzymuje w mocy zakaz organizowania zgromadzeń oraz imprez, spotkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju. Powyższe nie dotyczy:

  1. Spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi;
  2. Spotkań lub zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zadań służbowych lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nakaz określonego sposobu przemieszczania się

Rozporządzenie utrzymuje ograniczenia w sposobie przemieszczania się.

  1. W przypadku przemieszczania się pieszo – należy zachować odległość 2m od siebie. Powyższe nie dotyczy:
   • Sytuacji gdy nie jest to możliwe ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
   • Sytuacji gdy nie jest to możliwe ze względu na sprawowanie opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
   • Osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
  2. Przemieszczanie się małoletniego do ukończenia 13. roku życia możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską albo innej osoby dorosłej.
  3. W przypadku przemieszczania się środkami transportu zbiorowego oraz pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

W środkach transportu publicznego, a także w miejscach ogólnodostępnych (w tym m.in. na drogach i placach, w obiektach handlowych lub usługowych, w budynkach użyteczności publicznej itd.) utrzymany został obowiązek zakrywania ust i nosa – obowiązek ten może być wykonany za pomocą:

 1. odzieży lub jej części,
 2. maski, maseczki,
 3. przyłbicy,
 4. kasku ochronnego.

Powyższy obowiązek nie dotyczy w szczególności dziecka do ukończenia 4. roku życia, osób wykonujących czynności zawodowe w budynkach/zakładach/obiektach (chyba że osoba taka wykonuje bezpośrednią obsługę interesantów), czy osoby która nie może zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia.

Wróć do