Ewa specjalizuje się postępowaniach przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi. Obszarem jej specjalizacji są postępowania gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań korporacyjnych, dotyczących fuzji i przejęć, umów handlowych oraz postępowania o uchylenie lub stwierdzenie wykonalności wyroków sądu polubownego. Ma również doświadczenie w negocjacjach dotyczących transakcji na rynku nieruchomościowym, jak również prowadzeniu postępowań przetargowych oraz reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami pracy.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Główne obszary

Wybrane doświadczenia

  • Reprezentacja dystrybutora w branży FMCG w postępowaniu odszkodowawczym wszczętym w związku z rozwiązaniem wieloletniej współpracy dystrybucyjnej
  • Reprezentacja spółki doradczej w postępowaniu wszczętym przez akcjonariuszy mniejszościowych, w związku z rzekomo nieprawidłową wyceną łączących się spółek
  • Reprezentacja szeregu klientów w sporach związanych z wykonaniem umów najmu powierzchni biurowych, w związku z zastosowaniem klauzuli rebus sic stantibus
  • Reprezentacja wiodącego dostawcy biopaliw w Polsce w szeregu sporów związanych z próbami przejęcia kontroli właścicielskiej w spółce, w tym dochodzeniem uprawnień do powoływania członków organów spółek grupy kapitałowej, jak również w sporach o unieważnienie umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa