Wygrana SSW w sprawie skargi na interpretację indywidualną dla dużego producenta i wydawcy gier komputerowych notowanego na GPW

14 czerwca 2023 r. WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym uchylił interpretację indywidualną wydaną dla dużego producenta i wydawcy gier komputerowych notowanego na GPW.

Interpretacja dotyczyła momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych udostępniania gier w formie licencyjnej na platformach internetowych. Wynagrodzenie Spółki od właściciela platformy jest uzależnione od miesięcznej lub kwartalnej wartości gier pobranych przez użytkowników platformy i jest ustalane w oparciu o raporty generowane przez Kontrahentów z pewnym (rozsądnym) opóźnieniem.

We wniosku o wydanie interpretacji Spółka stwierdziła, że za moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług uznać należy termin zakończenia pełnego okresu rozliczeniowego ustalonego w umowie, rozumianego jako okres sprzedaży (miesięczny lub kwartalny) przedłużony o określony w umowie termin dostarczenia rozliczenia (czyli datę otrzymania przez Spółkę raportu sporządzonego przez Kontrahenta). Z powyższym nie zgodził się Dyrektor KIS i uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. W ocenie Dyrektora KIS obowiązek podatkowy w takiej sytuacji powstaje w ostatnim dniu ustalonego w umowie okresu rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału), a nie w dniu otrzymania raportu sprzedaży za dany okres rozliczeniowy od Kontrahenta.

Tym sposobem sprawa trafiła przed WSA w Warszawie, który przyznał rację pełnomocnikom Spółki i uchylił zaskarżoną interpretację.

W uzasadnieniu ustnym sąd zaaprobował zastosowanie w analizowanej sprawie wyroku TSUE ws. Budimex i wskazał, że przepisy o momencie powstania obowiązku podatkowego w usługach ciągłych mają być ułatwieniem, a nie utrudnieniem dla podatnika.

Ponadto, za zasadny uznał argument, że do momentu uzyskania zestawienia od platformy nie jest znana ani minimalna, ani maksymalna kwota potencjalnego wynagrodzenia. W konsekwencji, organy podatkowe, uznając, że w tego typu sytuacjach obowiązek podatkowy powinien powstać po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w praktyce wymagają od podatników rzeczy niemożliwej – nie znając bowiem wynagrodzenia nie są w stanie nawet w przybliżeniu określić podstawy opodatkowania.

To bardzo ważny dla całej branży gier komputerowych wyrok upraszczający rozliczenia z tytułu sprzedaży na platformach internetowych. Wyrok nie jest prawomocny.

Spółkę reprezentowali przed WSA Olga Nasiłowska i Łukasz Karpiesiuk, w przygotowanie skargi zaangażowany był także Łukasz Zieliński.

Wróć do