Wygrana SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą

22 lipca 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez SSW Pragmatic Solutions w imieniu jednego z klientów.

Postępowanie dotyczyło wdrożenia systemu informatycznego, które prezentowało i promowało osiągnięcia naukowe i potencjał badawczy w grupie ośmiu polskich uczelni wyższych.

W wydanym orzeczeniu Izba potwierdziła argumentację odwołującego dotyczącą prawidłowego rozróżnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert odnoszących się do doświadczeń wykonawcy od szczegółowych wymagań technicznych dotyczących przyszłego wdrożenia będącego przedmiotem zamówienia.

Izba nakazała ponowną ocenę oferty oraz uwzględnienie w ramach kryteriów oceny ofert związanych z doświadczeniem projektów referencyjnych zaprezentowanych w przedłożonych dokumentach.

Wróć do