Wróciły kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

Co będzie kontrolowane?

Państwowa Inspekcja Pracy wznowiła kontrole pracodawców. Kontrole są nakierowane na weryfikację przestrzegania przez firmy zasad BHP, w tym:

 • zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej;
 • aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w związku z możliwością zakażenia koronawirusem oraz przedstawienia jej załodze;
 • wprowadzenia adekwatnych procedur bezpieczeństwa i reagowania na przypadki podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem;
 • przestrzegania obowiązku zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

Ponadto kontrolerzy zbadają, czy pracodawcy prawidłowo wypłacają wynagrodzenia za pracę. Na kontrolę w tym obszarze powinny przygotować się szczególnie te firmy, które zawarły z załogą tzw. porozumienia antykryzysowe albo skorzystały ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Jak przygotować się do kontroli?

Każdy pracodawca powinien przeanalizować, czy spełnia i przestrzega wszystkie wymogi BHP związane z wykonywaniem pracy w okresie epidemii oraz czy wdrożone zostały zalecenia wydawane przez służby sanitarne dla poszczególnych branż.

Pracodawcy powinni także zweryfikować lub wdrożyć szczegółowe procedury bezpieczeństwa i reagowania w razie wystąpienia podejrzenia lub zakażenia koronawirusem. Dzięki wprowadzeniu stosownej procedury:

 • firma wykazuje należytą staranność i wywiązuje się z obowiązku dbałości o BHP,
 • można ograniczyć ryzyko zamknięcia zakładu pracy oraz zmniejszyć liczbę pracowników objętych kwarantanną w razie wystąpienia ewentualnego zakażenia,
 • zwiększa się poczucie bezpieczeństwa wśród załogi,
 • firma będzie mieć istotny argument w razie sporu z pracownikami lub organami (PIS, PIP etc.).

Jak możemy pomóc?

 • przeanalizujemy, czy Państwa firma wdrożyła środki bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi i rekomendacjami branżowymi oraz wskażemy obszary wymagające poprawy;
 • przygotujemy lub zweryfikujemy procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia podejrzenia lub zakażenia COVID-19;
 • wesprzemy w trakcie ewentualnej kontroli PIP.

Wróć do