Tarcza Antykryzysowa 3.0

14 maja 2020 r. uchwalona została tzw. Tarcza antykryzysowa 3.0 – kolejna ustawa zmieniająca Tarczę antykryzysową. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany z zakresu prawa pracy:

Ulga w składkach na ZUS

Rozszerzono prawo do zwolnienia ze składek ZUS za kwiecień i maj 2020r., z którego skorzystać będą mogli także:

 • samozatrudnieni, których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (15.681 zł) pod warunkiem:
  • prowadzenia działalności przed 1 kwietnia 2020 r. oraz
  • osiągnięcia dochodu nieprzekraczającego 7 tys. zł. za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek;
 • korzystający z tzw. „ulgi na start” pod warunkiem:
  • prowadzenia działalności przed 1 kwietnia 2020 r. oraz
  • osiągnięcia przychodu w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie, nieprzekraczającego 15.681 zł, a w przypadku niespełnienia tego warunku, możliwość skorzystania z ulgi uzależniona będzie od osiągnięcia dochodu nieprzekraczającego 7 tys. zł. za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek.

Możliwość zwolnienia ww. podmiotów z obowiązku opłacenia składek za kwiecień i maj 2020 r., nawet jeżeli zostały one już opłacone.

Nasz komentarz: Warto pamiętać, że zwolnienie ze składek w tym przypadku obowiązywać będzie jedynie przez dwa miesiące.

Rozszerzenie zakresu danych zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych

 • Dokonując zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, pracodawca będzie obowiązany wskazać dodatkowo zawód wykonywany przez pracownika.

Nasz komentarz: Celem niniejszych przepisów jest możliwość oszacowania nieobecności pracowników z poszczególnych sektorów gospodarki.

Wyższe kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia

 • Jeżeli na skutek działań związanych z zapobieganiem zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń określone w 87¹ KP, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu.
 • Przez członka rodziny rozumie się: małżonka albo rodzica wspólnego dziecka, dziecko do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko po ukończeniu 25. roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Nasz komentarz: Brak określenia limitu czasu, w którym powyższe ograniczenie będzie mogło być stosowane, może stanowić pole do nadużyć ze strony pracowników-dłużników.

Rozszerzenie prawa do świadczenia postojowego dla jednoosobowych przedsiębiorców

 • Świadczenie postojowe będzie przysługiwało także przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.

Nasz komentarz: Do tej pory obowiązywał wymóg prowadzenia działalności przed 1 lutego 2020 r.

Zmiany dotyczące cudzoziemców

 • Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę na zmienionych warunkach tj. będzie można m.in. zlecić pracę zdalną czy obniżyć wymiar czasu pracy bez konieczności zmiany posiadanego zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia (dotyczy to m.in. zezwoleń na pobyt czasowy i pracę czy zezwoleń na pracę sezonową) czy wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 • Cudzoziemcy będą mogli podjąć pracę sezonową bez konieczności uzyskania zezwolenia, jeżeli posiadali zezwolenie na pracę ważne po dniu 13 marca 2020 r. lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy określonego w tym oświadczeniu przypada po dniu 13 marca 2020 r.

Nasz komentarz: Niniejsza regulacja eliminuje dotychczasowe wątpliwości związane z możliwością stosowania rozwiązań antykryzysowych przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców. SSW od początku opowiadało się za taką wykładnią, dlatego cieszymy się, że wątpliwości te zostały rozwiane.

Zmiany w zakresie postępowań sądowych

 • Terminy procesowe i sądowe (w tym w postępowaniach przed sądami pracy), których bieg został wstrzymany, rozpoczynają biec lub biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0 (tj. od 23 maja 2020 r.).
 • W czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz w ciągu 1 roku od ich zakończenia:
  • możliwość przeprowadzenia rozpraw lub posiedzeń jawnych w formie zdalnej, chyba że przeprowadzenie „tradycyjnej” rozprawy nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących;
  • członkowie składu sędziowskiego (w wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy) będą mogli brać udział w posiedzeniu w formie zdanej. Wyjątkiem jest posiedzenie zamykające rozprawę;
  • większe zastosowanie posiedzeń niejawnych na zarządzenie przewodniczącego.
 • Jeśli w sprawie przeprowadzono wszystkie dowody, sąd po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na piśmie, będzie mógł zamknąć rozprawę i wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym.
 • Możliwość przeprowadzenia postępowania apelacyjnego bez rozprawy w sprawach, w których wniesiono apelację przed 7 listopada 2019 r. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy strona zawnioskuje o przeprowadzenie rozprawy lub o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron, który nie może być pominięty – wtedy sprawa nie może zostać rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Nasz komentarz: Duża uznaniowość i niejednoznaczność sformułowań wyrażonych w powyższych regulacjach, może rodzić w przyszłości problemy z ich interpretacją. Wprowadzone zmiany wymagają ponadto zaangażowania środków komunikacji elektronicznej, co przynajmniej dla mniejszych sądów może stanowić problem.

¹ art. 87 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141)

Wróć do