Tarcza Antykryzysowa 2.0.

Od 18 kwietnia br. obowiązuje ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana popularnie Tarczą 2.0. Ustawa ta wprowadza wiele zmian w rozwiązaniach znanych z poprzedniej wersji Tarczy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich z punktu widzenia pracodawców.

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP (art. 15g)

 • Rozszerzono krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie o organizacje pozarządowe oraz państwowe osoby prawne.
 • Doprecyzowano, że obniżenie wymiaru czasu pracy będzie możliwe maksymalnie do 20%, a nie wyłącznie o 20%.
 • Doprecyzowano, że dofinansowanie przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek, a nie od dnia jego złożenia. W naszej ocenie jednak nadal najwcześniejszą datą, od której można wnioskować o dofinansowanie, jest dzień, w którym spełnione będą wszystkie warunki przewidziane w art. 15g.
 • Skrócono okres, w którym wypowiedzenie umowy o pracę pracownika objętego dofinansowaniem z przyczyn jego niedotyczących, będzie skutkowało obowiązkiem zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami. Aktualnie okres ten obejmuje jedynie okres korzystania z dofinansowania.

Dofinansowanie wynagrodzeń od starosty (art. 15zzb)

 • Doprecyzowano, że dofinansowanie przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek, a nie od dnia jego złożenia.
 • Skrócono okres, w którym pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników, na których otrzymał dofinansowanie. Aktualnie okres ten obejmuje jedynie okres, na który dofinansowanie zostało przyznane.

Ulga w składkach na ZUS (art. 31zo)

 • Rozszerzono prawo do zwolnienia ze składek ZUS. Zwolnienie w wymiarze 50% będzie przysługiwało także płatnikom zgłaszającym do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.
 • Doprecyzowano warunki uzyskania zwolnienia ze składek ZUS za poszczególne miesiące:
  • zwolnienie ze składek za marzec 2020 – pod warunkiem zarejestrowania się jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 oraz zgłaszania odpowiedniej liczby ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020;
  • zwolnienie ze składek za kwiecień 2020 – pod warunkiem zarejestrowania się jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 oraz zgłaszania odpowiedniej liczby ubezpieczonych na dzień 31 marca 2020;
  • zwolnienie ze składek za maj 2020 – pod warunkiem zarejestrowania się jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 do 31 marca 2020 oraz zgłaszania odpowiedniej liczby ubezpieczonych na dzień 30 kwietnia 2020.
 • Umożliwiono objęcie umorzeniem składek za marzec 2020 r., nawet jeśli zostały one opłacone.

Szczególne rozwiązania związane z organizacją czasu pracy – zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa (art. 15zx)

Niektórzy pracodawcy (m.in. infrastruktura krytyczna, czynności bankowe, stacje paliw płynnych, wytwarzanie lub dostarczanie żywności i in.) zostali dodatkowo uprawnieni do:

 • zobowiązania pracowników do odbycia dyżurów niezależnie od norm odpoczynku;
 • wydawania poleceń realizowania odpoczynku w miejscu wskazanym przez pracodawcę (tzw. koszarowanie).

Świadczenie postojowe (art. 15zr i art. 15zua)

 • Zwiększono liczbę możliwych wypłat świadczenia postojowego z jednej wypłaty do trzech.
 • Do uzyskania drugiego i trzeciego świadczenia nie będzie wymagane złożenie wniosku, a jedynie oświadczenia o braku poprawy sytuacji materialnej.

Szkolenia BHP (art. 12e)

 • W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszczono przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Powyższe nie dotyczy jednak instruktażu stanowiskowego na stanowiskach robotniczych, stanowisk, na których występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych, pracowników przenoszonych na w/w stanowiska oraz uczniów.
 • Wydłużono terminy na realizację szkoleń okresowych BHP, które wypadają w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wróć do