Sukces SSW w Krajowej Izbie Odwoławczej

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w swoim orzeczeniu wskazała, że jeśli przepisy ustawy wymagają złożenia oferty w formie elektronicznej, to nie można jej skutecznie zastąpić wersją pisemną, nawet po zeskanowaniu i podpisaniu skanu podpisem elektronicznym.
Oferta w formie papierowej czy elektronicznej, z podpisem elektronicznym czy bez? – z takimi dylematami coraz częściej mierzą się podmioty biorące udział w przetargach publicznych. Temat jest kontrowersyjny i był już  rozpatrywany przez KIO, przy czym dotychczasowe orzeczenia były rozbieżne.
Michał Bagłaj, partner w SSW Pragmatic Solutions, w imieniu jednego z klientów prowadził postępowanie przed KIO dotyczące ważności oferty złożonej w formie dokumentu podpisanego odręcznie, a następnie zeskanowanego i dodatkowo uwierzytelnionego podpisem elektronicznym.
Izba w całości potwierdziła argumentację SSW, że tak złożona oferta powinna być odrzucona, ponieważ jest niezgodna z przepisami prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. Aby wymogi ustawowe zostały spełnione, oferta musi być:
  • pierwotnie sporządzona w formie elektronicznej
  • podpisana podpisem elektronicznym.
W przypadku, gdy ustawa wyraźnie wymaga sporządzenia danego rodzaju dokumentu właśnie w formie elektronicznej, forma pisemna oferty jest nieuzasadniona i nie ma mocy wiążącej.

Wróć do