Sprzedaż nieruchomości komercyjnych a VAT | TAX Alert

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych.

Celem objaśnień było wskazanie kryteriów pozwalających na określenie, które transakcje sprzedaży nieruchomości komercyjnych stanowią czynności podlegające VAT, a które stanowią transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (niepodlegające VAT).

W ocenie Ministra Finansów, w przypadku sprzedaży nieruchomości już wynajętej, taką transakcję należy uznać za zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ZCP), jeżeli na moment transakcji spełnione są łącznie następujące kryteria:

  • przenoszony na nabywcę zespół składników umożliwia kontynuację działalności gospodarczej w tej samej formie,
  • nabywca w ramach swojej działalności ma zamiar kontynuowania działalności prowadzonej w dotychczasowym zakresie przez sprzedającego.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, w celu ustalenia, czy przenoszony zespół składników umożliwia kontynuację działalności, należy ustalić, czy oprócz przeniesienia standardowych elementów typowych dla transakcji nieruchomościowych opodatkowanych VAT, na nabywcę są przeniesione wszystkie wskazane poniżej elementy:

  • prawa i obowiązki z umów, na podstawie których udzielono zbywcy finansowania dłużnego na realizację, nabycie, modernizację, adaptację lub przebudowę przenoszonej nieruchomości, o ile zbywca korzystał z takiego finasowania i jest stroną takich umów;
  • umowy o zarządzanie nieruchomością;
  • umowy zarządzania aktywami;
  • należności o charakterze pieniężnym związane z przenoszonym majątkiem.

Przy czym, jak zaznacza Ministerstwo, przy ocenie, czy zespół składników majątkowych zawiera składniki pozwalające na kontynuowanie działalności gospodarczej, nie w każdym przypadku konieczne jest przeniesienie wszystkich wskazanych powyżej elementów. W ocenie MF, niezbędne w tym celu jest posiadanie minimum środków pozwalających na kontynuowanie w tym przedsiębiorstwie działalności gospodarczej.

Przy ocenie, czy nabywca nieruchomości komercyjnych ma zamiar kontynuowania działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę, zdaniem autorów objaśnień, należy uwzględnić całokształt okoliczności związanych z transakcją ocenianych na moment zawarcia transakcji, a w szczególności podjęcie przez nabywcę działań potwierdzających jego zamiar kontynuowania działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani przedyskutowaniem, jak opublikowane objaśnienia wpływają na Państwa sytuację podatkową, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Wróć do