Przypominamy o konieczności ponownego przeliczenia świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1747) przewiduje mechanizm ponownego przeliczenia świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłków macierzyńskich.

Dotyczy to w szczególności pracowników, którzy na mocy porozumień „tarczowych” zostali objęci obniżonym wymiarem czasu pracy lub wobec których wprowadzono mniej korzystane warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę. Wysokość świadczeń należnych tym osobom uległa obniżeniu, ponieważ przy ich wyliczeniu wzięto pod uwagę niższe wynagrodzenie, uzyskiwane w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy lub obowiązywania mniej korzystnych warunków zatrudnienia.

Zgodnie z powyższą ustawą, w sytuacji gdy obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło:

  • w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz gdy
  • między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące,

podstawa wymiaru zasiłku nie będzie uwzględniała obniżeń wynagrodzenia z tych powodów.

Osoby, które otrzymały niższy zasiłek, obliczony na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą wystąpić o jego ponowne przeliczenie zgodnie z nowymi zasadami.  

W tym celu świadczeniobiorca może złożyć wniosek:

  • do pracodawcy – jeżeli to pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zasiłków (w takim przypadku pracodawca ma obowiązek przekazać wniosek niezwłocznie do ZUS); albo
  • do ZUS – jeżeli zasiłek został wypłacony przez ZUS.

Do złożenia stosownego wniosku wystarczy oświadczenie na piśmie przez świadczeniobiorcę, że wnosi o przeliczenie wypłaconego zasiłku chorobowego. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć potwierdzenie od pracodawcy, że świadczeniobiorcę objęto obniżonym wymiarem czasu pracy lub mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia.

Mimo, że pracodawca nie jest zobowiązany do informowania pracowników o powyższej możliwości, warto przekazać załodze informację o przysługującym uprawnieniu do przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku na nowych zasadach.

 

Wróć do