Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na finiszu procedury legislacyjnej!

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (“Projekt”) na finiszu procedury legislacyjnej! Dnia 26 lutego br. Projekt został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

O Projekcie pisaliśmy już wcześniej(na LinkedIn oraz na naszej stronie internetowej). Zmiany mają wejść w życie po standardowym vacatio legis tj. po 14 dniach od jej ogłoszenia, ale wiele kluczowych modyfikacji zacznie obowiązywać dopiero w terminie późniejszym:

  • po 3 miesiącach od ogłoszenia ustawy – rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych o przedsiębiorców świadczących usługi obejmujące porady w sprawach podatkowych oraz prowadzących handel dziełami sztuki; zmiany dotyczące wymiany informacji między Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) a zagranicznymi jednostkami analityki finansowej, a także regulacje dotyczące współpracy GIIF i Komisji Nadzoru Finansowego z właściwymi organami państw członkowskich sprawującymi nadzór lub kontrolę przestrzegania przez podmioty przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanych na podstawie tzw. dyrektywy V AML;
  • Po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy – stosowania środków bezpieczeństwa wobec obecnych klientów, dokumentowanie utrudnień w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, rozszerzony katalog okoliczności, które przemawiają za stosowaniem wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, a także nowe obowiązki rejestrowe w zakresie podmiotów świadczących usługi w zakresie walut wirtualnych oraz działających na rzecz spółek i trustów.

Na zmiany warto jednak przygotować się już teraz.

Wróć do