Projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych

Projekt nakłada obowiązki na usługodawców usług internetowych serwisów społecznościowych. Internetowe serwisy społecznościowe rozumiane są jako „usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które umożliwiają udostępnianie przez użytkowników dowolnych treści innym użytkownikom lub ogółowi, z której korzysta w kraju co najmniej milion zarejestrowanych użytkowników”, zaś usługodawca jest dostawcą usług internetowych serwisów społecznościowych zajmującym się „przechowywaniem w internetowym serwisie społecznościowym informacji dostarczanych przez użytkownika na jego wniosek”.

Wejście w życie projektu na obecną chwilę nie jest jeszcze całkowicie pewne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę równoczesne konsultacje dotyczące projektu Rozporządzenia UE o usługach cyfrowych (Digital Services Act), które ma regulować tę samą materię, ale jest aktem wyższego rzędu z uwagi na to, że jest to rozporządzenie unijne.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że w przypadku dalszego procedowania Projektu może się zdarzyć, że podmioty zobowiązane zostaną objęte obydwoma aktami prawnymi, co wydaje się szczególnie niebezpieczne biorąc pod uwagę postulowany wymiar administracyjnych kar pieniężnych.

W zakresie zalecanych działań można wskazać następujące:

  • przygotowanie wzoru sprawozdania dotyczącego sposobu rozstrzygania reklamacji;
  • wybór przedstawiciela w kraju dla danego przedsiębiorcy (połączony z publikacją odpowiednich informacji o powołaniu i danych kontaktowych na stronie);
  • przygotowanie podstawowej dokumentacji (wraz z szablonami) niezbędnej dla wykonywania podstawowych działań w ramach obowiązków przedstawiciela w kraju, do których należy m.in. rozpatrywanie reklamacji czy udzielanie odpowiedzi i wszelkich informacji instytucjom i organom w związku z prowadzonymi postępowaniami;
  • przygotowanie planu regularnych szkoleń w przedmiocie aktualnego stanu prawnego dotyczącego reklamacji rozpatrywanych w wewnętrznym postępowaniu kontrolnym w zgodzie z rozporządzeniem, które ma zostać przedstawione przez Ministra Sprawiedliwości;
  • opracowanie procedury wewnętrznych postępowań kontrolnych w sprawach, których przedmiotem są reklamacje użytkowników w zakresie ograniczenia dostępu do treści lub profilu użytkownika czy rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym;
  • sporządzenie procedur regulujących przetwarzanie danych charakteryzujących sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne).

Sprawdź więcej szczegółów TUTAJ.

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do