Projekt nowej ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy

23 maja 2024 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy, zgłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Nowa ustawa ma między innymi na celu uporządkowanie przepisów już obowiązujących w tym zakresie, a także zmniejszenie barier administracyjnych przy zatrudnianiu cudzoziemców oraz usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został określony na III kwartał 2024 roku.

Projekt ustawy jest obecnie na etapie konsultacji, w związku z czym należy spodziewać się modyfikacji w brzmieniu proponowanych przepisów.

 

Wśród najważniejszych założeń projektu ustawy należy wyróżnić następujące:

 • Pełna elektronizacja postępowań związanych z dostępem do rynku pracy (zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy);
 • Zastąpienie informacji starosty (tzw. testu rynku pracy) listą zawodów i rodzajów pracy, w przypadku których odmawia się wydania zezwolenia na pracę na terenie danego powiatu;
 • Rozszerzenie katalogu obligatoryjnych przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na pracę a wprowadzenie obligatoryjnej przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pracę, gdy z okoliczności sprawy wynika, że:
  • cudzoziemiec byłby zatrudniony przez podmiot, który nie jest agencją pracy tymczasowej działającą w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami, a praca byłaby wykonywana na rzecz osoby trzeciej (ograniczenie możliwości udostępniania pracowników pod pozorem tzw. outsourcingu pracowniczego);
  • podmiot został ustanowiony lub działa głównie w celu ułatwiania cudzoziemcom wjazdu do Polski;
  • podmiot nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia lub zalega z uiszczeniem podatków;
 • Zaostrzenie sankcji za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców – wysokość kary grzywny ustalana proporcjonalnie do liczby nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców;
 • Zezwolenie na pracę wydaje się na okres maksymalnie 1 roku, w sytuacji, gdy:
  • polski podmiot zatrudniający prowadzi działalność gospodarczą w Polsce przez okres krótszy niż 1 rok (ograniczenia w udzielaniu zezwoleń na pracę na wniosek nowo powstałych podmiotów);
  • czas pracy cudzoziemca nie będzie przekraczał ½ pełnego czasu pracy / 20 godzin tygodniowo;
  • cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • Likwidacja procedury przedłużenia zezwolenia na pracę – złożenie wniosku w okresie ważności zezwolenia na pracę cudzoziemca o kolejne zezwolenie w celu kontynuacji pracy skutkuje przedłużeniem legalności pracy od dnia, w którym upłynął okres ważności wydanego zezwolenia do dnia, w którym decyzja w sprawie wydania kolejnego zezwolenia na pracę stała się ostateczna.

Wróć do