Precedensowa wygrana SSW przed NSA w sprawie podatku od przychodów z nieruchomości komercyjnych

Naczelny Sąd Administracyjny w precedensowym wyroku wydanym na rzecz klienta SSW potwierdził, że podatnik, który nie posiada udziału w kapitale podmiotu powiązanego, jest uprawniony do pomniejszenia przychodu z budynków o całą kwotę wolną w wysokości 10 mln zł. Nie zgodził się tym samym ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który w wydanej interpretacji indywidualnej a następnie skardze kasacyjnej utrzymywał, że kwota wolna ma być dzielona proporcjonalnie na wszystkie podmioty w ramach całej grupy kapitałowej.

W wydanym wyroku NSA wskazał na prymat wykładni literalnej w prawie podatkowym i uznał, że podatnik, który nie posiada udziału w kapitale podmiotu powiązanego, jest uprawniony do pomniejszenia przychodu z budynków o całą kwotę wolną bez względu na to, czy z kwoty wolnej korzystają również inne podmioty w grupie.

W wymiarze praktycznym wyrok NSA oznacza, że nie obowiązuje jedna tylko kwota wolna 10 mln zł dla całej grupy kapitałowej – z kwoty wolnej w pełnej wysokości może korzystać każdy z podmiotów wchodzących w skład tej grupy, jeżeli tylko spełnia wymogi wynikające z ustawy CIT. Taka wykładnia przepisów powinna się przyczynić do istotnego obniżenia wysokości podatku od przychodów z nieruchomości komercyjnych w ramach grup kapitałowych.

Sprawę prowadził zespół podatkowy SSW w składzie: Tomasz Wickel, Beata KrokosKrystian Trzciński. Gratulacje!

Sygnatura sprawy: II FSK 1487/20.

Wróć do