Pixabay
Aktualności
19 lutego 2021

Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych w projekcie ustawy dotyczącej ochrony środowiska


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Cel projektu: dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskie poprzez zwiększenie uprawnień przysługujących stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesie inwestycyjnym, m.in. poprzez zapewnienie dostępu zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych ze środowiskiem. Najważniejsze rozwiązania, które znalazły się w projekcie:

 • Zapewnienie dostępu organizacjom ekologicznym do wymiaru sprawiedliwości w przypadku procesu inwestycyjnego prowadzonego dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Rozszerzenie uprawnień stron postępowania i organizacji ekologicznych w przypadku postępowań dotyczących decyzji środowiskowej oraz decyzji następczych (decyzji inwestycyjnych, do których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej).
 • Umożliwienie organizacjom ekologicznym i stronom postępowania wnioskowania o wstrzymanie wykonania natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej wraz z możliwością złożenia skargi do sądu na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej.
 • Umożliwienie stronom postępowania oraz organizacjom ekologicznym wnioskowania o wstrzymanie wykonania natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej zaskarżonej do sądu.
 • Zapewnienie stronom postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych oraz organizacjom ekologicznym prawa do wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, w tym skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, ze względu na ich niezgodność z decyzją środowiskową.

Ważne: zaproponowane rozwiązania będą miały zastosowanie bez względu na przepisy poszczególnych ustaw, w tym specustaw, dotyczących wydawania i skarżenia zezwoleń inwestycyjnych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Anita Palukiewicz

  Anita Palukiewicz

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Tomasz Pietrzyk

  Tomasz Pietrzyk

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej