Aktualności
17 września 2020

Ministerstwo Finansów odsłania karty - projekt nowelizacji CIT i PIT opublikowany


W dniu wczorajszym na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt nowelizacji CIT i PIT, o której w ostatnich dniach było bardzo głośno m.in. ze względu na zapowiedź objęcia podatkiem dochodowym spółek komandytowych. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji.

 

Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT)

Zgodnie z projektem, spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski mają podlegać opodatkowaniu CIT. Analogiczna zmiana ma również objąć spółki jawne, jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, zaś spółka nie złoży do organów podatkowych informacji o podatnikach podatku dochodowego, posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, prawa do udziału w zysku tej spółki.

Powyższe oznacza, że dochody osiągane przez spółki komandytowe oraz spółki jawne objęte podatkiem CIT podlegać będą podwójnemu opodatkowaniu – najpierw na poziomie tych spółek, następnie zaś na poziomie wspólników w związku dystrybucją zysków spółki. W przypadku komandytariusza przewidziane zostało zwolnienie podatkowe dla 50% otrzymanego ze spółki zysku, z limitem rocznym w wysokości 60 tys. zł. Limit ten uwzględniany ma być odrębnie dla każdej spółki komandytowej. Zwolnienie to nie będzie jednak obejmować komandytariuszy, którzy posiadają więcej niż 5% udziałów (akcji) w spółce kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub pełnią funkcję członka zarządu komplementariusza lub są podmiotem powiązanym tych podmiotów. W przypadku komplementariusza, zastosowanie powinna znaleźć metoda, zgodnie z którą podatek należny od otrzymanego zysku spółki będzie można pomniejszyć o część podatku zapłaconego uprzednio przez spółkę (w części odpowiadającej udziałowi komplementariusza).

Spółki komandytowe oraz spółki jawne mają zostać objęte CIT od 1 stycznia 2021 r. Przepisy przejściowe przewidują, że spółki te będą kontynuować dotychczasową wycenę wartości podatkowej składników majątkowych, w szczególności w zakresie dotyczącym wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przyjętej metody amortyzacji, stawek oraz okresu amortyzacji, a także wysokości uprzednio dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Spółki nieruchomościowe

Przepisy projektu ustawy wprowadzają definicję spółki nieruchomościowej. Będzie to oznaczać podmiot, w tym niebędący spółką, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, w dowolnym okresie 12 kolejno, bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości.

W przypadku sprzedaży praw udziałowych w spółce nieruchomościowej, jeżeli jedną ze stron transakcji jest podmiot zagraniczny, spółka nieruchomościowa pełnić będzie funkcję płatnika, tj. będzie ona odpowiedzialna za obliczenie, pobranie oraz wpłacenie na rachunek urzędu skarbowego podatku należnego od dochodu uzyskanego przez zbywcę z tytułu sprzedaży praw udziałowych w spółce nieruchomościowej.

Spółki nieruchomościowe z siedzibą lub zarządem poza terytorium Polski będą musiały ustanowić w Polsce przedstawiciela podatkowego. Przedstawiciel podatkowy będzie odpowiadał solidarnie ze spółką nieruchomościową za zobowiązania podatkowe. Naruszenie tego obowiązku będzie podlegało karze w wysokości do 1 mln zł.

Dodatkowo, na spółki nieruchomościowe nałożony zostanie obowiązek informowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wspólnikach tychże spółek w każdym roku podatkowym (obrotowym). Spółki nieruchomościowe będą również podlegały obowiązkom w zakresie sporządzania i publikowania strategii podatkowej (szczegóły poniżej).

Ograniczenia w rozliczeniu strat podatkowych

Projekt wprowadza zakaz rozliczania strat podatkowych podatnika w przypadku przejęcia innego podmiotu, nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, w wyniku czego przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości lub w części był inny, niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł stratę, praw takich nie posiadały.

Opodatkowanie wydania na rzecz wspólników majątku likwidacyjnego w formie rzeczowej

Przepisy projektu rozszerzają zakres przedmiotowy regulacji, przewidującej opodatkowanie regulowania przez podatników zobowiązań pieniężnych w formie rzeczowej (datio in solutum). Zgodnie z projektem, regulacja ta ma obejmować również wydanie wspólnikom likwidowanej spółki majątku likwidacyjnego w naturze.

Modyfikacja zasad amortyzacji podatkowej

W okresie korzystania przez podatnika ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym (zarówno w PIT, jak i w CIT), podatnik nie będzie miał możliwości podwyższenia albo obniżenia stawki amortyzacji dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu.

Ponadto, podatnik nie będzie mógł indywidualnie ustalać stawki amortyzacji dla używanego środka trwałego, po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji podatnika, jeżeli był on ich jedynym użytkownikiem przed ich nabyciem i wprowadzeniem do ewidencji.

Zwiększenie limitu przychodowego dla tzw. „małego podatnika” w CIT

 Nowelizacja podwyższa górny próg przychodów uprawniających podatników CIT do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku. Od 1 stycznia 2021 r. próg ten ma wynosić 2 mln euro (obecnie, 1,2 mln euro).

Projekt przewiduje przy tym ograniczenia w możliwości korzystania z preferencyjnej stawki CIT dla podmiotów, które po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy uległy celowym przekształceniom, połączeniom, podziałom lub innym czynnościom mającym na celu skorzystanie z podwyższonego limitu.

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków w PIT i CIT na cały okres trwania epidemii Covid-19

Projekt przewiduje zwolnienie podatników PIT i CIT z podatku od przychodów z budynków za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Zwolnienie będzie wydłużone, jeżeli po dniu 31 grudnia 2020 r. nadal będzie obowiązywał w Polsce stan epidemii związany z Covid-19 – do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany.

Informowanie o tzw. strategii podatkowej

Podatkowe grupy kapitałowej, podatnicy, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz spółki nieruchomościowe zostaną zobowiązani do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości tzw. strategii podatkowej. Będzie ona obejmować:

 1. opis podejścia podatnika do:
  • procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  • dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
 2. opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych;
 3. informacje o:
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych;
 4. informacje o złożonych wnioskach o wydanie:
  • ogólnej interpretacji podatkowej,
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • wiążącej informacji stawkowej,
  • wiążącej informacji akcyzowej;
 5. informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Strategia będzie podlegać obowiązkowi publikacji na stronie internetowej podatnika.

Niedopełnienie obowiązków w powyższym zakresie podlegać będzie karze do 1 mln zł.

Ceny transferowe

Projekt nowelizacji rozszerza zakres podmiotów zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Obowiązkiem tym będą objęci również podatnicy dokonujący transakcji (innej niż transakcja kontrolowana) z podmiotem z „raju podatkowego”, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy przekracza 100 tys. zł.

Analogiczne zasady będą obowiązywać, jeżeli rzeczywisty właściciel danego podmiotu ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w „raju podatkowym”.

Projekt wprowadza przy tym domniemanie, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, jeżeli druga strona transakcji dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd w „raju podatkowym”. Ustalanie tych okoliczności przed podatnika powinno się odbywać z dochowaniem należytej staranności.

W przypadku transakcji z „rajami podatkowymi”, lokalna dokumentacja cen transferowych będzie musiała zawierać również uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Zmiany w uldze abolicyjnej

Ministerstwo Finansów wycofało się ostatecznie z likwidacji ulgi abolicyjnej w ustawie o PIT, jednak projekt ustawy przewiduje, że odliczenie dokonane w związku z zastosowaniem ulgi abolicyjnej nie będzie mogło przekroczyć wysokości kwoty zmniejszającej podatek, tj. 1.360 zł.

Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie szeregu zmian w opodatkowaniu osób fizycznych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów (poza ich dostosowaniem do zmian wprowadzanych w ustawie o PIT) m.in.:

 1. podniesienie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 250 tys. euro do 2 mln euro;
 2. rozszerzenie listy zawodów, które mogą korzystać z ryczałtowych form opodatkowania (m.in. o zawody prawnicze, czy maklerów i doradców inwestycyjnych);
 3. obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (m.in. z 20% do 17% dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, czy z 17% do 15% w zakresie przychodów ze świadczenia m.in. usług pośrednictwa handlowego);
 4. ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem (obniżenie stawki dla tych drugich z 17% do 8,5%);
 5. dopuszczenia czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową nie więcej niż o trzech pracowników w latach 2021-2024.

 

W razie pytań dotyczących projektowanych zmian oraz ich wpływu na prowadzoną przez Państwa działalność, zapraszamy do kontaktu.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Patrycja Goździowska

  Patrycja Goździowska

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Tomasz Wickel

  Tomasz Wickel

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Przemysław Szabat

  Przemysław Szabat

  Senior Managing Associate

  Kontakt

  więcej
  Krystian Trzciński

  Krystian Trzciński

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej