Nowy pakiet ulg podatkowych wspierających innowacje w procesie prekonsultacji

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt przepisów w sprawie pakietu ulg podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw, o którym pisaliśmy tutaj.

Zgodnie z zapowiedziami MF, przedstawiony do prekonsultacji projekt ustawy przewiduje następujące ulgi podatkowe na innowacje:

  • Ulga na prototyp – ma polegać na odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu (nie więcej jednak niż 10% dochodu). Przedstawione przepisy zawierają listę kwalifikowanych kosztów produkcji próbnej nowego produktu oraz listę kwalifikowanych kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu, które będą podlegały odliczeniu w ramach ulgi. Projektowane przepisy zawierają również definicje produktu, produkcji próbnej nowego produktu oraz wprowadzenia na rynek nowego produktu. Ponadto, zgodnie z projektowanymi regulacjami, koszty nieodliczone w danym roku podatkowym będzie można odliczyć w dwóch kolejnych latach podatkowych.
  • Ulga na robotyzację – ulga umożliwi odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Projekt ustawy przewiduje zamknięty katalog kosztów poniesionych na robotyzację. Ponadto, projekt ustawy zawiera również definicję robota przemysłowego, przy czym zawęża on zakres ulgi tylko do robotów o co najmniej 3 stopniach swobody. Takie zawężenie może wpłynąć negatywnie na możliwość zastosowania tej ulgi w praktyce, w związku z czym, wbrew założeniom MF, ulga ta może nie przyczynić się do szybszej robotyzacji kolejnych przedsiębiorstw. Ponadto, MF planuje również zawęzić horyzont czasowy dla skorzystania z ulgi na robotyzację, bowiem miałaby ona obowiązywać jednie w latach 2022-2026. Taki horyzont czasowy, szczególnie w momencie powolnego wychodzenia gospodarki z kryzysu wywołanego pandemią Covid-19, może okazać się stanowczo za krótki dla realizacji planów robotyzacji polskich przedsiębiorstw. Powyższe uwagi przekazaliśmy w ramach procesu prekonsultacji.
  • Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników – podatnik korzystający z ulgi B+R, który zanotował niewystarczający dochód, by w pełni wykorzystać ulgę, będzie mógł o część przysługującego mu limitu odliczenia pomniejszyć kwotę zaliczek pobranych na podatek dochodowy pracowników, które ma obowiązek przekazać do urzędu skarbowego. Przy czym w ramach projektowanej ulgi, koszty kwalifikowane będzie można odliczyć tylko od zaliczek pobranych od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców bezpośrednio zaangażowanych w prace B+R. Podatnik będzie mógł pomniejszać zaliczki podlegające przekazaniu do urzędu skarbowego dopiero po złożeniu zeznania podatkowego za rok, w którym poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R.
  • Ulga dla inwestycji typu Venture Capital – osoba fizyczna, która nabędzie udziały (akcje) w alternatywnej spółce inwestycyjnej (ASI), będzie mogła odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie tych udziałów (akcji), jednak do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym. Przy czym projekt ustawy szczegółowo reguluje, które ASI będą objęte tą ulgą. Projektowane przepisy stanowią m.in., że udziałowcem (akcjonariuszem) alternatywnej spółki inwestycyjnej musi być podmiot, który nabył lub objął udziały (akcje) w alternatywnej spółce inwestycyjnej sfinansowane w całości lub części ze środków europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niemających charakteru bezzwrotnego, przeznaczonych na inwestycje venture capital w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, projektowane przepisy przewidują, już dla wszystkich ASI, obniżenie progu zaangażowania kapitałowego z 10% do 5% dla skorzystania ze zwolnienia dochodu ze zbycia udziałów (akcji) przez ASI z podatku CIT.

Dodatkowo, udostępniony przez MF projekt ustawy przewiduje:

  • Włączenie ulgi B+R do IP Box – podatnik korzystający z IP Box będzie miał prawo do pomniejszenia dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej o koszty kwalifikowane, o których mowa w przepisach dot. ulgi B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika tego prawa własności intelektualnej.
  • Uatrakcyjnienie ulgi B+R – poprzez zwiększenie kwoty kosztów kwalifikowanych do odliczenia (200% kosztów osobowych dla wszystkich podatników).

SSW wzięło aktywny udział w prekonsultacjach, zgłaszając do MF szereg uwag do projektu ustawy.

Będziemy Państwa na bieżąco informowali o pracach nad pakietem ulg dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania z już obowiązujących ulg (B+R i IP Box) oraz przygotowania się do skorzystania z nowych.

Wróć do