Kontynuacja kontraktów B2B po wygaśnięciu wizy Poland Business Harbour 

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce (1 lipca 2023 r.) z końcem lipca wygasają przedłużenia dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu oraz wykonywania pracy w Polsce. 

Do niedawna wątpliwości budziła możliwość kontynuacji po 31 lipca 2023 r. prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, którzy otworzyli ją w związku z uczestnictwem w programie Poland Business Harbour. 

W dniu 26 lipca 2023 r. opublikowano zaktualizowany wykaz programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nim, za beneficjentów programu Poland Business Harbour uznaje się także osoby, które w okresie ważności wizy Poland Business Harbour złożyły odpowiedni wniosek pobytowy. Jednym z nich jest wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w celu kontynuowania działalności gospodarczej założonej na podstawie wizy Poland Business Harbour. 

Cudzoziemiec-przedsiębiorca będzie uprawniony do legalnej kontynuacji swojej działalności gospodarczej w okresie po 31 lipca 2023 r. do czasu wydania ostatecznej decyzji w przedmiocie wniosku pobytowego. 

Z uwagi na termin wygaśnięcia tzw. „przedłużek covidowych” niezbędne jest, aby firmy współpracujące z cudzoziemcami na podstawie kontraktów B2B zweryfikowały, czy cudzoziemiec posiada ważną wizę oraz czy złożył w terminie odpowiedni wniosek, który umożliwi kontynuację działalności gospodarczej po 31 lipca 2023 r. 

Wróć do