Kolejne istotne zmiany w kodeksie pracy – wdrożenie dyrektyw UE

4 kwietnia 2023 r. ogłoszona została ustawa wdrażająca do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy UE – tzw. dyrektywę work-life balance oraz dyrektywę informacyjną.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, czyli już 26 kwietnia 2023 r.

Jakie zmiany przewiduje nowelizacja?

 • Nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny
 • Ujednolicenie zasad rozwiązywania umów o pracę na czas określony i nieokreślony – konieczne będzie wskazanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas określony i konsultacja ze związkiem zawodowym
 • Możliwość złożenia przez pracownika wniosku o zmianę rodzaju umowy lub o lepsze warunki zatrudnienia
 • Nowe zwolnienia od pracy oraz urlopy – zwolnienie z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych (2 dni lub 16 godzin, płatne 50% wynagrodzenia) oraz urlop opiekuńczy (5 dni, bezpłatny)
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich
 • Zmiany w urlopie ojcowskim
 • Dodatkowe przerwy w czasie pracy
 • Możliwość złożenia przez niektórych pracowników wniosku o elastyczną organizację czasu pracy
 • Możliwość podejmowania przez pracowników dodatkowego zatrudnienia (za wyjątkiem umowy o zakazie konkurencji oraz ograniczeń wynikających z odrębnych przepisów)
 • Doprecyzowanie zasad szkoleń dla pracowników
 • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego pracodawcy wobec pracownika
 • Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności wykroczeniowej pracodawcy

W czym możemy pomóc?

 • Aktualizacja wzorów umów o pracę, wypowiedzeń umów zawartych na czas określony
 • Aktualizacja wzoru informacji dodatkowej dla pracowników
 • Audyt i aktualizacja wewnętrznych regulaminów oraz procedur
 • Przygotowanie wzorów wniosków dotyczących korzystania z nowych uprawnień
 • Aktualizacja umów i polityk szkoleniowych
 • Szkolenia dla kadry menedżerskiej oraz działów HR

Wróć do