Kolejna tura wsparcia dla przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

26 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Jakie wsparcie dla przedsiębiorców?

Rozporządzenie umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w wybranych branżach (handel, turystyka, hotelarstwo, gastronomia, kultura i sztuka) ubieganie się o wsparcie w postaci:

  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników;
  • świadczenia postojowego;
  • dotacji na pokrycie kosztów działalności gospodarczej;
  • zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jakie warunki należy spełnić by ubiegać się o wsparcie?

Podstawowymi warunkami ubiegania się o wsparcie są:

  • prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. przeważającej działalności gospodarczej pod wskazanym kodem PKD; oraz
  • uzyskanie w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego bądź we wrześniu 2020 r.;
  • złożenie wniosku o wsparcie w terminie.

Niezależnie od powyższych warunków, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Uwzględnienie wsparcia uzyskanego na podstawie wcześniejszych przepisów

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia na podstawie wcześniejszego rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego, poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, powinni uwzględnić wsparcie uzyskane na podstawie tego rozporządzenia. Zgodnie z przepisami rozporządzenia z 26 lutego 2021 r., w niektórych sytuacjach pomoc uzyskana na podstawie wcześniejszego rozporządzenia może skutkować ograniczeniem pomocy dostępnej w ramach nowej tury.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Wesprzemy przy ocenie, czy Państwa firma może ubiegać się o wsparcie oraz pomożemy dopełnić formalności związanych ze złożeniem wniosków o przyznanie pomocy.

Wróć do