Klient SSW Pragmatic Solutions z opinią zabezpieczającą od Szefa KAS

SSW Pragmatic Solutions z sukcesem wspierało spółki włoską i polską oraz ich wspólników (włoskich rezydentów podatkowych) w uzyskaniu opinii zabezpieczającej dotyczącej planowanego przejęcia polskiej spółki, kontrolowanej przez wspólników spółki włoskiej. Celem przejęcia polskiej spółki jest przede wszystkim utworzenie międzynarodowej grupy kapitałowej, która ma zabezpieczyć – a w dłuższej perspektywie także polepszyć – wyniki finansowe obu spółek, z korzyścią dla ich wspólników.

Po utworzeniu grupy kapitałowej, wypłaty dywidend z polskiej spółki do włoskiej spółki będą korzystały ze zwolnienia z podatku w Polsce, podczas gdy wypłaty dywidend dokonywane do tej pory, na rzecz dotychczasowych wspólników polskiej spółki, podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Zdaniem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, powyższe czynności będą skutkowały co prawda osiągnięciem korzyści podatkowej, jednak osiągnięta korzyść podatkowa nie będzie sprzeczna z przedmiotem i celem przepisów prawa podatkowego, a planowane działania nie noszą znamion sztuczności.

W związku z powyższym, zgodnie z uzyskaną opinią zabezpieczającą, do korzyści podatkowych uzyskanych w konsekwencji działań planowanych przez Klienta nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Gratulacje do zespołu podatkowego SSW Pragmatic Solutions, który wspierał Klienta w procesie pozyskiwania opinii zabezpieczającej: Tomasza WickelKrystiana Trzcińskiego.

Wróć do